Projekt Ustawy ,,Regulamin Sejmu Walnego"

Projekt Ustawy ,,Regulamin Sejmu Walnego"

Postprzez Karol Radziwiłł » 30 gru 2011, 17:52

Szanowni Posłowie i Senatorowie!

Chciałbym przedstawić Wam projekt Regulaminu Sejmu Walnego. Uważam, że jest on niezbędny do optymalnego funkcjonowania parlamentu RON-u.
Zapraszam do debaty. Oceny i poprawki mile widziane. :)


Ustawa /2012
Regulamin Sejmu Walnego


Rozdział I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Art. 1
1.Ustawa określa prawa oraz obowiązki senatorów i posłów, proces uchwalania ustaw.

Art. 2
1.Sejm Walny (dalej zwany Sejmem) na podstawie Konstytucji jest organem władzy ustawodawczej i pełni funkcje kontrolną wobec Rządu Królewskiego.
2.Sejm dzieli się na dwie izby: Senat i Izbę Poselską.
3.Członków Senatu nazywa się senatorami, a członków Izby Poselskiej posłami.


Rozdział II
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW SEJMU WALNEGO

Art. 3
Posłowie i Senatorowie mają obowiązek:
1. Złożenia ślubowania według tekstu zawartego w załączniku nr 1. Ślubowanie składa się w Sejmie, a odbiera je Monarcha. Złożenie ślubowania jest warunkiem sprawowania mandatu Posła lub Senatora.
2. Uczestniczyć w obradach Sejmu
3. Brać udział w głosowaniach.
4. Stosować się do poleceń Marszałka Sejmu i przestrzegać Regulaminu Sejmu Walnego.

Art. 4
Posłowie i Senatorowie mają prawo:
1. Podejmować inicjatywy ustawodawcze
2. Podejmować dyskusje i debaty, odpowiednio w Izbie Poselskiej lub Senatorskiej
3. Zgłaszać poprawki do projektów uchwał i ustaw Sejmu.
4. Żądać od poszczególnych członków rządu przedstawienia raportu z ich działalności.
5. Zgłoszenia Marszałkowi Sejmu decyzji o czasowym zawieszeniu lub zrzeczeniu się mandatu Posła lub Senatora

Art. 5
Posłowie i Senatorowie nie wypełniający swych obowiązków mogą otrzymać od Marszałka Sejmu napomnienie, a w przypadkach rażącego zaniedbywania obowiązków lub nie przestrzegania Regulaminu Sejmu, mogą zostać zawieszeni lub pozbawieni mandatu Posła albo Senatora.

Art. 6
1. Osoby nie będące Senatorami lub Posłami przed zabraniem głosu w Sejmie winny poprosić o niego Marszałka w Kancelarii Sejmowej i stosować się do zasad zapisanych w tym Regulaminie.
Rozdział III
PRAWA I OBOWIĄZKI MARSZAŁKA SEJMU WALNEGO

Art. 7
Marszałek Sejmu Walnego:
1.Przewodniczy obradom Sejmu.
2.Czuwa nad spokojem w trakcie obrad.
3.Ustala porządek obrad.
4.Reprezentuje Sejm na zewnątrz.
5.Ma prawo ukarać nieprzestrzegającego zasad zawartych w Regulaminie Sejmu Walnego członka Sejmu upomnieniem, naganą lub karą grzywny w wysokości od 100 do 500 DPL.
6.Ma prawo odroczyć obrady i przenieść je na inny termin, o ile ten nie będzie dwa tygodnie później od dnia odroczenia.
7.Ma prawo po upływie siedmiu dni zamknąć obrady i zarządzić głosowanie.

Art. 8
1.Zastępcą Marszałka Sejmu Walnego jest namiestnik lub lennik Wielkiego Księstwa Litewskiego.


Rozdział IV
USTAWY

Art. 9
1.Przez ustawy rozumie się akty prawne wydawane przez Sejm Walny.

Art. 10
1.Inicjatywa ustawodawcza przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
2.Projekty ustaw przedstawia się członkom Sejmu w miejscu do tego przeznaczonym.
3.Wnioskodawca projektu ustawy ma obowiązek dołączyć do niego swój komentarz.
4. Projekty ustaw rozpatruje się w następującym porządku:
a) zapoznanie się z projektem
b) debata nad projektem
c) zgłaszanie poprawek
d) głosowanie nad poprawkami
e) głosowanie nad całością projektu
5.Jeżeli projekt zostanie przyjęty, zostaje przedłożony monarsze do podpisania.
6.Jeżeli Monarcha zastosuje prawo weta wobec ustawy, posłowie na Sejm mogą go odrzucić bezwzględną większością głosów. Wtedy Monarcha musi ją podpisać.

Art. 11
1.Ustawy są uchwalane zwykłą większością głosów.
2.Wyjątkiem od powyższej reguły, kiedy wymagana jest większość 2/3 głośów, są następujące przypadki:
-zmiany w Konstytucji,
-wybór Kanclerzy
-udzielenie wotum nieufności człomkom Rządu Królewskiego
2.Głosowania są jawne lub tajne, wtedy gdy wniesie o to przynajmniej 1/5 człomków Sejmu Walnego.
3.Posłowie i senatorzy obradują oddzielne w Izbie Poselskiej bądź w Izbie Senackiej, lecz jeżeli postanowi tak Monarcha mogą obradować razem w Sali Posiedzeń.
4.Posłowie i Senatorzy głosują wspólnie w Sali Posiedzeń.
5.Każdy poseł lub senator może oddać głos ZA / PRZECIW / WSTRZYMUJĘ SIĘ.


Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 12
1.Wszelkie prace, które będą w toku kiedy w życie wejdzie niniejsza uchwała nie podlegają jej regulacjom
2.Zmiana niniejszej ustawy może nastąpić na wniosek dwóch członków Sejmu Walnego.
3.Ustawa wchodzi w życie z chwilą podpisania jej przez Króla.


/-/Załącznik nr 1.
Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania Tak mi dopomóż Bóg.

(-) Karol Radziwiłł
Książę na Oporowie i Niedzicy

Obrazek
Avatar użytkownika
Zmarły
 
Posty: 1136
Dołączył(a): 18 sie 2011, 19:47
Medale: 6
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari III (1)
Order Zasługi RON V (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gadu-Gadu: 37427777

Re: Projekt Ustawy ,,Regulamin Sejmu Walnego"

Postprzez Michał apo Zep » 30 gru 2011, 18:08

Jeśli mi wolno, to chciałbym się wtrącić co do projektu regulaminu, oraz niedawno uchwalonej Konstytucji.

W historii, Izbę Poselską tworzyli szlachcice, natomiast Izbę Senacką uczeni wybrani po części przez króla, po części przez szlachtę. W mojej skromnej opinii powinna być na forum utworzona grupa dla osób nobilitowanych, która stanowiłaby ogólną Izbę Poselską. Natomiast uczeni (doktorzy i profesorowie) powinni zasiadać w Senacie (jeśli wyrażą chęć). Albowiem Senat z reguły składał się z ludzi wysoko wykształconych, a Sejm z ludzi wysoko urodzonych.

Taka moja skromna i krótka opinia, żeby nie zanudzać.

Z uszanowaniem
(-) Michał apo Zep
Książę SurmeniiAvatar użytkownika
Zmarły
 
Posty: 902
Dołączył(a): 25 gru 2011, 05:22
Lokalizacja: Warszawa
Medale: 3
Order Virtuti Militari II (1) Krzyż Zasługi dla Kultury I (1) Medal Bene Merentibus (1) (1)
Wykształcenie: wyższe

Re: Projekt Ustawy ,,Regulamin Sejmu Walnego"

Postprzez Pius IV » 30 gru 2011, 18:47

Otwieram debatę nad powyższym projektem.

Osobiście nie zgłaszam sprzeciwu.
/-/ Pius IVAvatar użytkownika
Zmarły
 
Posty: 1678
Dołączył(a): 06 gru 2010, 15:55
Lokalizacja: Apostolskie Miasto Rotria
Medale: 12
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Order Virtuti Militari II (1) Order Zasługi RON V (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Przyjaźni i Współpracy I (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal Wojska (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Wykształcenie: Profesor doktor hab.

Re: Projekt Ustawy ,,Regulamin Sejmu Walnego"

Postprzez Henryk Horoch » 30 gru 2011, 19:56

Jeśli chodzi o skład Izb Sejmu Walnego to Konstytucja wyraźnie stanowi kto wchodzi w ich skład

Wyciąg z Konstytucji

Rozdział IV
WŁADZA USTAWODAWCZA

Art. 7.
1. Władzę ustawodawczą pełni Sejm Walny.
2. Sejm Walny dzieli się na dwie izby: Senat i Izbę Poselską.
3. Członkami Senatu są wszyscy nobilitowani, tj. szlachta i arystokracja.
4. Członkami Izby Poselskiej są wszyscy pełnoprawni obywatele Rzeczypospolitej, którzy nie zasiadają w Senacie.

5. Członkiem Sejmu Walnego, jako tzw. trzeci stan sejmujący jest król.
6. Obradami Sejmu kieruje król Polski, a jego zastępcą jest namiestnik lub lennik Wielkiego Księstwa Litewskiego. Sposób obrad Sejmu normuje Regulamin Obrad Sejmu.

Art. 8.
1. Inicjatywa ustawodawcza na Sejmie Walnym przysługuje każdemu członkowi Sejmu.
2. Ustawy są uchwalane zwykła większością głosów, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.
3. Uchwaloną ustawę przedstawia się do podpisu królowi.
4. Król ma prawo przesłać ustawę do Sądu Najwyższego w celu zbadania jej zgodności z Konstytucją.
5. Król ma prawo weta wobec ustach uchwalonych przez Sejm Walny.
6. Jeśli Sejm Walny przegłosuje zawetowaną przez króla ustawę bezwzględną większością głosów, król musi ją podpisać.
(-) gen. płk. Henryk książę HorochAvatar użytkownika
Zmarły
 
Posty: 2325
Dołączył(a): 02 gru 2010, 17:03
Medale: 11
Order Orła Białego (1) Order Virtuti Militari II (1) Order Virtuti Militari III (1)
Order Zasługi RON IV (1) Order Zasługi RON V (1) Krzyż Monarchii I (1)
Krzyż Monarchii II (1) Medal Wojska (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1)
Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)

Re: Projekt Ustawy ,,Regulamin Sejmu Walnego"

Postprzez Henryk Horoch » 30 gru 2011, 20:31

Jeśli chodzi o Regulamin Sejmu to swoje uwagi i spostrzeżenia przedstawię w punktach
1. Nie jestem przekonany czy Regulamin Sejmu winien posiadać rangę ustawy.
2. Należy uporządkować art. 3, 4 i 6. Uprawnienia i obowiązki Senatorów i Posłów winny być jednakowe z racji równych uprawnień obydwóch Izb Sejmu.
3. Dlaczego do ślubowania są zobligowani wyłącznie Senatorowie ? To właśnie złożenie ślubowania przez szlachtę i arystokrację winno nadawać status Senatora, a przez obywateli - status Posła.
4. Proponuję zmianę formy art. 5 - Osoby nie będące Senatorami lub Posłami przed zabraniem głosu w Sejmie, winny ...
(-) gen. płk. Henryk książę HorochAvatar użytkownika
Zmarły
 
Posty: 2325
Dołączył(a): 02 gru 2010, 17:03
Medale: 11
Order Orła Białego (1) Order Virtuti Militari II (1) Order Virtuti Militari III (1)
Order Zasługi RON IV (1) Order Zasługi RON V (1) Krzyż Monarchii I (1)
Krzyż Monarchii II (1) Medal Wojska (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1)
Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)

Re: Projekt Ustawy ,,Regulamin Sejmu Walnego"

Postprzez Michał apo Zep » 30 gru 2011, 21:23

Wiem, co stanowi Konstytucja. Ja jedynie proponuję odzwierciedlenie realnego świata, jeśli to wymaga zmiany Konstytucji...
(-) Michał apo Zep
Książę SurmeniiAvatar użytkownika
Zmarły
 
Posty: 902
Dołączył(a): 25 gru 2011, 05:22
Lokalizacja: Warszawa
Medale: 3
Order Virtuti Militari II (1) Krzyż Zasługi dla Kultury I (1) Medal Bene Merentibus (1) (1)
Wykształcenie: wyższe

Re: Projekt Ustawy ,,Regulamin Sejmu Walnego"

Postprzez Karol Radziwiłł » 30 gru 2011, 21:54

Henryk Horoch napisał(a):1. Nie jestem przekonany czy Regulamin Sejmu winien posiadać rangę ustawy.


Sugerowałem się tym, że w wielu państwach v-świata regulamin organów ustawodawczych mają rangę ustawy.

Henryk Horoch napisał(a):2. Należy uporządkować art. 3, 4 i 6. Uprawnienia i obowiązki Senatorów i Posłów winny być jednakowe z racji równych uprawnień obydwóch Izb Sejmu.
3. Dlaczego do ślubowania są zobligowani wyłącznie Senatorowie ? To właśnie złożenie ślubowania przez szlachtę i arystokrację winno nadawać status Senatora, a przez obywateli - status Posła.


Racją jest, że obydwie Izby mają równe uprawnienia. Ale gdybyśmy na każdego obywatela nakładali obowiązek uczestniczenia i głosowania w obradach mogłoby to tylko go zniechęcić. Posłużę się przykładem
Waćpana Czartoryskiego , który oświadczył, że nie będzie często udzielać się w Sejmie. Powinniśmy to uszanować.
Podobnie ze złożeniem przysięgi. Skoro wszyscy mieliby taki obowiązek, jej nie złożenie musiałoby pociągnąć za sobą jakieś konsekwencje. Wyobraźmy sobie, gdyby przytrafiło się to ,,świeżo upieczonemu" obywatelowi. Mógłby się przestraszyć i ...
Henryk Horoch napisał(a):4. Proponuję zmianę formy art. 5 - Osoby nie będące Senatorami lub Posłami przed zabraniem głosu w Sejmie, winny ...

Zgadzam się i już zmieniam.
(-) Karol Radziwiłł
Książę na Oporowie i Niedzicy

Obrazek
Avatar użytkownika
Zmarły
 
Posty: 1136
Dołączył(a): 18 sie 2011, 19:47
Medale: 6
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari III (1)
Order Zasługi RON V (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gadu-Gadu: 37427777

Re: Projekt Ustawy ,,Regulamin Sejmu Walnego"

Postprzez Henryk Horoch » 31 gru 2011, 11:18

Jan Radziwiłł napisał(a):Racją jest, że obydwie Izby mają równe uprawnienia. Ale gdybyśmy na każdego obywatela nakładali obowiązek uczestniczenia i głosowania w obradach mogłoby to tylko go zniechęcić.


To trochę takie rozdawanie cukierków za darmo. Jeśli na się jakieś uprawnienia, to i ma się z tej racji jakieś obowiązki. Tego typu rozwiązanie w którym jak pan poseł zechce to pojawi się na debacie i głosowaniu jest wadliwe. Już na początku pod znakiem zapytania stoi ważność obrad Izby Poselskiej (kworum), o głosowaniach nie wspomnę. Wspólne obrady obu izb też mogą być torpedowane przez nieobecność Panów Posłów.


Jan Radziwiłł napisał(a):Podobnie ze złożeniem przysięgi. Skoro wszyscy mieliby taki obowiązek, jej nie złożenie musiałoby pociągnąć za sobą jakieś konsekwencje. Wyobraźmy sobie, gdyby przytrafiło się to ,,świeżo upieczonemu" obywatelowi. Mógłby się przestraszyć i ...


A jakież konsekwencje będzie miało nie złożenie ślubowania przez szlachcica ? To przecież nie jest określone. Dlatego uważam, iż to właśnie złożenie ślubowania nada szlachcicowi status senatora, a obywatelowi status posła oraz prawo zasiadania w jednej z izb i wraz z nim obowiązek uczestnictwa w pracach Sejmu. Konsekwencją jej nie złożenia będzie brak mandatu senatora czy posła. Każdy mając prawo wejścia do Sejmu sam oceni swoje możliwości i dokona wyboru.
(-) gen. płk. Henryk książę HorochAvatar użytkownika
Zmarły
 
Posty: 2325
Dołączył(a): 02 gru 2010, 17:03
Medale: 11
Order Orła Białego (1) Order Virtuti Militari II (1) Order Virtuti Militari III (1)
Order Zasługi RON IV (1) Order Zasługi RON V (1) Krzyż Monarchii I (1)
Krzyż Monarchii II (1) Medal Wojska (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1)
Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)

Re: Projekt Ustawy ,,Regulamin Sejmu Walnego"

Postprzez Karol Radziwiłł » 31 gru 2011, 15:31

Henryk Horoch napisał(a):To trochę takie rozdawanie cukierków za darmo. Jeśli na się jakieś uprawnienia, to i ma się z tej racji jakieś obowiązki. Tego typu rozwiązanie w którym jak pan poseł zechce to pojawi się na debacie i głosowaniu jest wadliwe. Już na początku pod znakiem zapytania stoi ważność obrad Izby Poselskiej (kworum), o głosowaniach nie wspomnę. Wspólne obrady obu izb też mogą być torpedowane przez nieobecność Panów Posłów.


Odpowiadając, posłużę się przykładem Wielkiej Polondii. Jest tam jednoizbowy parlament, w którym zasiada każdy obywatel. Jeżeli czuje się na siłach to bierze udział w obradach, jeżeli nie to nie.
Poza tym kworum w RON nie zostało ustalone.


Henryk Horoch napisał(a):A jakież konsekwencje będzie miało nie złożenie ślubowania przez szlachcica ? To przecież nie jest określone.

To jest punkt, który chciałem zaproponować pod wspólne obrady. Nie chciałem podejmować się tego sam, by nie naruszyć Konstytucji.

Henryk Horoch napisał(a): Dlatego uważam, iż to właśnie złożenie ślubowania nada szlachcicowi status senatora, a obywatelowi status posła oraz prawo zasiadania w jednej z izb i wraz z nim obowiązek uczestnictwa w pracach Sejmu. Konsekwencją jej nie złożenia będzie brak mandatu senatora czy posła. Każdy mając prawo wejścia do Sejmu sam oceni swoje możliwości i dokona wyboru.

Konstytucja mówi, że wszyscy obywatele są członkami Sejmu. Więc chyba nie ma możliwości zrzeczenia się czy utraty mandatu. Cóż.. Możemy wprowadzić obowiązek składania przysięgi dla każdego. ale nadal uważam, że obowiązkiem uczestnictwa w obradach powinni być obciążeni tylko senatorowie. Zaś posłowie mieliby do tego prawo.


Dodatkowo chciałbym wprowadzić poprawkę do punktu 1. Art. 2

Art. 2
1.Sejm Walny (dalej zwany Sejmem) na podstawie Konstytucji jest organem władzy ustawodawczej i pełni funkcje kontrolną wobec Rządu Królewskiego.
I jeszcze chciałbym ustalić kwotę grzywny, o której mowa w pukcie 5. Art. 7.
Osobiście proponuję 100-500 DPL :)
(-) Karol Radziwiłł
Książę na Oporowie i Niedzicy

Obrazek
Avatar użytkownika
Zmarły
 
Posty: 1136
Dołączył(a): 18 sie 2011, 19:47
Medale: 6
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari III (1)
Order Zasługi RON V (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gadu-Gadu: 37427777

Re: Projekt Ustawy ,,Regulamin Sejmu Walnego"

Postprzez August Medycejski » 02 sty 2012, 13:39

Artur Czartoryski napisał(a):Jeśli mi wolno, to chciałbym się wtrącić co do projektu regulaminu, oraz niedawno uchwalonej Konstytucji.

W historii, Izbę Poselską tworzyli szlachcice, natomiast Izbę Senacką uczeni wybrani po części przez króla, po części przez szlachtę. W mojej skromnej opinii powinna być na forum utworzona grupa dla osób nobilitowanych, która stanowiłaby ogólną Izbę Poselską. Natomiast uczeni (doktorzy i profesorowie) powinni zasiadać w Senacie (jeśli wyrażą chęć). Albowiem Senat z reguły składał się z ludzi wysoko wykształconych, a Sejm z ludzi wysoko urodzonych.

Taka moja skromna i krótka opinia, żeby nie zanudzać.

Z uszanowaniem


Niestety, nie wiem jak bardzo chcielibyśmy odwzorować nasz kraj na realnym okresie historycznym byłoby to niemożliwe. Z prostego powodu: primo jest to wirtual; secundo, zmiany w konstytucji są niepraktyczne, a przynajmniej teraz, gdy jest nas mało :)
Obrazek

(—) August Medycejski
książę na Uniejowie i Janowcu, wojewoda sieradzki,
książę Bari i Salty, profesor historii na Uniwersytecie KrakowskimAvatar użytkownika
Wojewoda
Wojewoda
 
Posty: 1991
Dołączył(a): 03 gru 2010, 17:12
Medale: 7
Order Orła Białego (1) Order Zasługi RON II (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Księcia Włodzimierza II (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1)
Medal 100 lat niepodległości (1)
Godności Kancelaryjne: .
Wykształcenie: Profesor historii

Następna strona

kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Archiwum Sejmu Walnego

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

cron