AKT WĘGIELNY

AKT WĘGIELNY

Postprzez Wasyl I » 09 sty 2015, 20:40

AKT WĘGIELNY
Dano dnia 27 grudnia roku pańskiego 2014 w mieście Kijów
W imieniu Autokefalicznej Cerkwi Polski i Litwy ja, Kanut Gundiajew, mocą nadaną nam przez Boga w Trójcy Jedynego, za pozwoleństwem ziemskim króla Polski i wielkiego księcia Litwy Marka Pawła I, pragnąc zawarować wszelkie prawa i zwyczaje obowiązujące w Autokefalicznej Cerkwi Polski i Litwy przyjmujemy na okres dwóch miesięcy urząd Egzarchy i, wiążącego się z tym urzędem, tytuł biskupa Rusi. Chcąc postąpić zgodnie z tradycją i zwyczajem przyjmowania nowego imienia, obieramy imię kanoniczne - Wasyl, które będziemy mieli zaszczyt pełnić jako Pierwszy Egzarcha.
Posiadając w ten sposób wszelkie plenipotencje decydujemy się promulgować poniższy akt prawny:


Po pierwsze,
Ustanawiamy oficjalnym kalendarzem Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej Polski i Litwy (dalej: Cerkwi) kalendarz juliański.

Po drugie,
Ustanawiamy urzędy, toteż instytucje, których powstanie głosiliśmy w mowie wygłoszonej w mieście litewskim, Wilnie, dnia 20 grudnia bieżącego roku.
Owe urzędy i instytucje to:
1. Sobór
Jest to najważniejsza instytucja całej wspólnoty, ma on decydujący głos we wszystkich sprawach. Tworzą go duchowni, oprócz soboru lokalnego. Podejmuje on decyzje co do ewangelizacji, doktryn religijnych, odgórnych nauk, a także wybiera on przyszłego Egzarchę Polski i Litwy.
Sobory dzielimy na:
* Święty Sobór - zbiera się raz na siedem miesięcy i jego celem jest wybranie nowego Egzarchy i wyłonienie Synodu Głównego. Święty Sobór podejmuje decyzje co do kandydatur 5/7 wszystkich głosów, w przypadku jeżeli liczba uczestników Soboru nie pozwala aby większość decydująca było liczbą całkowitą, należy zaokrąglić daną liczbę w górę. Sobór może obradować maksymalnie przez 2 tygodnie. W tym czasie Sobór musi dokonać wyboru nowego przewodnika Cerkwi, ale przed dokonaniem wyboru może podjąć decyzje dotyczące nauki Cerkwi, a także wszelkich praw, jednakże takowe propozycje muszą być przyjęte w głosowaniu jednogłośnie.
Święty Sobór jest jedyną instytucją w Cerkwi, która jest nieomylna, czyni to go wyjątkowym i uświęconym (stąd nazwa). Święty Sobór zwołuje Sobór konwokacyjny.
* Sobór Konwokacyjny - składa się ze wszystkich biskupów, przyjmuje on abdykację Egzarchy. Zbiera się on trzy dni przed upłynięciem kadencji Egzarchy. Odbiera on insygnia oznaczające władzę (ozdobny krzyż, wyzłacany Stary i Nowy Testament spisany cyrylicą, specjalnie zdobiony kamelaukion koloru białego oraz złoty pierścień) i zamyka w miejscu znanym tylko jemu. Powierza mu zaufanie i składa hołd, iż do czasu wyboru nowego przewodnika religii będzie mu wierny jako najstarszemu z biskupów. Oprócz tego Sobór ów wybiera spośród siebie Ojca Soboru Świętego, który dba o organizację wyboru następnego Egzarchy.
*Sobór zwyczajny - w czasie zwykłym najważniejsza instytucja Cerkwi. Składa się ze wszystkich duchownych. Decyduje on o nauczaniu Cerkwi, podejmuje dyskusje o sprawach bieżących, koordynuje prace Egzarchy. Przyjmuje nowe prawa i na wniosek biskupów przyjmuje doktryny religijne. Decyzje podejmuje zwykłą większością głosów.
Zbiera się co miesiąc, ale może częściej. Sobór ogłasza Egzarcha.
*Sobór lokalny - ostatni rodzaj Soboru. Składa się on ze wszystkich wiernych w danym biskupstwie. Jeżeli biskup miejsca zezwoli w obradach niedecyzyjnych mogą brać również przedstawiciele innych grup związanych z chrześcijaństwem. Koordynuje on prace w terenie i wydaje opinie co do pracy biskupa miejsca. Służy on przede wszystkim radą, jednak jeżeli obowiązuje wakat na stanowisku biskupa miejsca sobór lokalny przyjmuje jego obowiązki. Decyzje podejmuje zwykłą większością głosów.
Zbiera się w razie potrzeby lub raz w roku. Sobór lokalny ogłasza biskup miejsca, lub w przypadku jego pychy i grzeszności 50% wiernych biskupstwa.


2. Egzarcha
Jest on głową cerkwi. Wybierany jest co siedem miesięcy przez Święty Sobór. Jego zadaniem jest zarządzanie cerkwią, zwoływanie soborów, mianowanie biskupów. Mimo, że większość duchownych prawosławia nie obowiązuje celibat, jednakże Egzarcha nie może posiadać małżonki. Jednakże nie ma przeszkód jeżeli by posiadał potomstwo, aczkolwiek nie ma prawa nominować ich na wyższe urzędy - słowem dzieci Egzarchy mogą być zwykłymi batiuszkami, jednakże ich "kariera" dalsza jest zamknięta.
Egzarchą może zostać każdy prawosławny mężczyzna nieposiadający żony.
Planowany zwrot grzecznościowy: Jego Świątobliwość/ Wasza Świątobliwość; ew. Jego Eminencja Wielce Błogosławiony, Jego Eminencja/ Wasza Eminencjo.

3. Biskup
Boży pomazaniec. Zwierzchnik biskupstwa. Odpowiada on przed Bogiem, Soborem i Egzarchą. Jego głównym celem jest pomoc batiuszkom w nauczaniu poprzez nakreślenie drogi w ich działalności. Jest to ojciec duchowny wielu dusz, który ma za zadanie prowadzić ich ku lepszej drodze. Kreuje obraz cerkwi. Sprawuje on szczególną opiekę nad świętymi ikonami.

Zwrot grzecznościowy: Jego Ekscelencja/ Wasza Ekscelencjo

4.Batiuszka
Ojciec duchowy, zwykły kapłan. Każdy kapłan zostaje przyporządkowany do danego biskupstwa, a następnie zostaje mu dobrana parafia (opieka nad parafią jest w zasadzie tylko tytularna, jego głównym celem jest pomaganie wszystkim wiernym w diecezji).

Zwrot grzecznościowy: Ojciec, ew. Batiuszka/ Ojcze, ew. Batiuszko.
do żony: Matka, ew. Matuszka/ Matko, ew. Matuszko.


Po trzecie,
Ustanawiamy trzy diecezje Cerkwi: Korony ze stolicą w Warszawie, Litwy ze stolicą w Wilnie, a także Rusi ze stolicą w Kijowie.

Po czwarte,
Wprowadzamy obrzęd włączenia do wspólnoty Cerkwi o następującej formie:
a duchowny
b - osoba z chęcią przyjęcia do Cerkwi (dla ułatwienia, dalej zwana: nowy duch)
c - wyjaśnienia

Za Twoją prośbą zebraliśmy się tutaj, aby wcielić cię do wspólnoty Cerkwi.
Jakież imię przybrałeś jako członek wspólnoty?


Wypowiada swe imię lub imiona

Kto wzbudził cię, w imię Pana, do życia doczesnego?

Wypowiada imię ojca

Wypowiada imiona nowego ducha wraz z nazwiskiem patronimicznym wspólnota Cerkwi przyjmie cię z radością do swego grona.
Wypowiada imiona nowego wraz z nazwiskiem patronimicznym chcę ci rzec, że wraz z przyjęciem do wspólnoty jesteś zobligowany do stosowania się wobec prawa boskiego i ludzkiego. Twym obowiązkiem będzie kierowanie się przede wszystkim wiarą do Boga i miłością do Niego, a także do bliźnich.
Jeżeli wyrażasz chęć zostania członkiem naszej wspólnoty wypowiedz tekst przysięgi, którą ci wcześniej przekazano


Ja pełne imiona nowego ducha wraz z nazwiskiem patronimicznym przysięgam Bogu w Trójcy jedynemu, zachowywanie przykazań boskich, działanie zgodne z własnym sumieniem i radami Cerkwi, przestrzeganie prawa mojej ojczyzny oraz dążenie do poznania prawd Bożych poprzez kontemplację Pisma Świętego. Jednocześnie, wyrzekam się wszystkiego co prowadzi do zła i grzechu, a także ich powiernika szatana, ducha nieczystego.

Daną mi mocą przez Cerkiew Naszą włączam Ciebie pełne imiona nowego ducha wraz z nazwiskiem patronimicznym do wspólnoty Autokefalicznej Cerkwi Polski i Litwy.
Polewa głowę nowego ducha wodą święconą
Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz...
Dotyka kciukiem ust nowego ducha czyniąc znak krzyża
ale Pan Bóg cię wskrzesi w Dniu Ostatecznym...
dotyka serca nowego ducha
na życie wieczne...
namaszcza głowę, usta i serce krzyżmem
Amen.


Niech cię błogosławi Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

Amen

Pokój z Tobą

I z duchem TwoimPo piąte,
a. Każdy kto ma chęć przystąpienia do wspólnoty winien zgłosić się do kancelarii biskupa Litwy. Jedynym warunkiem przyjęcia wniosku jest wyraźne zaznaczenie poniższych danych.
Imię, bądź imiona:
Imię ojca:
Nazwisko:
Miejsce zamieszkania: (wystarczy informacja Korona/Litwa/Ruś, aczkolwiek dokładniejsze dane nie będą niezbędne)

b. W oparciu o "miejsce zamieszkania" wnioskodawcy biskup Litwy winien przesłać wniosek do Egzarchy, bądź biskupa Korony, lub osobiście poprowadzić obrzęd.

c. Biskup miejsca ma prawo wyznaczyć przeprowadzenie obrzędu innemu duchownemu posługującemu w diecezji.

Po szóste,
a. Ustanawia się instytucje: "Infamii" i "Ekskomuniki" - które są karami wobec złamania prawa Cerkwi, lub notorycznego łamania prawa moralnego.
b. Owe kary może wydać dowolny Sobór głosami 2/3 obecnych przy obecności 50% duchownych, lub Egzarcha.
c. Obie kary dotyczą wykluczenia z Cerkwi oraz zastosowanie ostracyzmu wobec danej osoby.
d. Kara Infamii, w szczególnych przypadkach, może zostać zdjęta z danej osoby, jednakże ekskomunika jest karą nieodwołalną i wieczną.
e. Dalsze informacje o karach zostaną zawarte w szczegółowym ukazie.

Po siódme,
Ustanawiamy hierarchię oraz specyfikę aktów prawnych Cerkwi:
- Akt Węgielny: dokument ustalający najważniejsze kwestie Cerkwi, można go zmienić jedynie za jednogłośną decyzją Soboru,
- Ukazy: dokumenty egzarchy wydawane w sprawie mianowania biskupów, toteż kodyfikacji ważniejszych kwestii dotyczących funkcjonowania Cerkwi; wydawać je może także Święty Sobór oraz za zgodą egzarchy Sobór zwykły,
- Edykty: dokumenty poszczególnych biskupów dotyczące organizacji w ich diecezjach,
- Rozporządzenia: akty prawne dotyczące wprowadzenia kwestii zwykłych (dotyczących włączenia danej osoby do stanu duchownego, organizacji liturgii etc.)

Po ósme,
a. Aby wstąpić do stanu duchownego należy być członkiem wspólnoty Cerkwi i złożyć biskupowi miejsca wyraźne oświadczenie w tej sprawie.
b. Kwestię duchownych niższych poruszy specjalny ukaz.

Po dziewiąte,
a. Duchowny, który jest znany ze swojej pobożności i wierności Cerkwi może zostać wyniesiony do godności biskupa.
b. Urząd biskupi wiąże się z objęciem administratury nad diecezją (czy też inaczej: biskupstwem).
c. Szczegółowe kwestie poruszy specjalny ukaz.

Po dziesiąte, [przepis przejściowy]
a. Zezwala się, aby władzę biskupią mogła sprawować osoba świecka, jednakże musi być ona członkiem wspólnoty Cerkwi.
b. Takowa osoba posiada wszelką władzę biskupią, ma możliwość wydawania aktów prawnych przypisanych biskupowi. Jednakże nie posiada mitry biskupiej, ani żadnego symbolu władzy. Taka osoba nie jest tytułowana "biskupem", ale "administratorem świeckim diecezji".
c. Administratorowi świeckiemu przysługuje zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo!/Jego Ekscelencja.

Po jedenaste,
Bulla węgielna nabywa mocy prawnej z dniem dzisiejszym.

Podpisano - dnia 27 grudnia roku pańskiego MMXIV
(-) Jego Świątobliwość Wasyl I - Egzarcha Autokefalicznej Cerkwi Polski i LitwyAvatar użytkownika
 
Posty: 43
Dołączył(a): 30 gru 2014, 18:42
Tytuł: - Mieszkaniec

kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Pałac Egzarchy

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron