Statuty Korony i Litwy

Statuty Korony i Litwy

Postprzez Marek Wiktorowicz » 29 gru 2012, 21:26

Czcigodny Panie Marszałku,
Dostojni Senatorowie,
Szlachetne Posłanki i Szlachetni Posłowie!

Jego Królewska Mość przygotował projekty Statutów dla Korony i Litwy. Przekazał mi je, bym jako osoba wirtualnie wykształcona w dziedzinie nauk prawnych sprawdził i poprawił je pod względem formalnym. Wprowadzone poprawki Najjaśniejszy Pan zaaprobował i nakazał mi w Jego imieniu złożyć projekty pod obrady Sejmu Walnego. Myślę, że możemy dyskutować oba projekty naraz - różnice tkwią tylko w nazwach.

STATUT KORONY KrólESTWA POLSKIEGO

spisany dnia 30, miesiąca grudnia, Roku Pańskiego Dwutysięcznego Dwunastego
ROZDZIAŁ I
Korona Królestwa Polskiego


Art. 1.

Władza zwierzchnia w Koronie Królestwa Polskiego, zwaną dalej "Koroną" należy do Króla Polski i Narodów Korony.

Art. 2.
Przez mieszkańca Korony rozumie się obywatela Rzeczypospolitej Obojga Narodów, który swą główną siedzibę wyznaczył na terenie Korony.

Art. 3.
Przez organy władzy Korony rozumie się: Króla Polski, Marszałka Królewskiego Koronnego oraz Sejmik Koronny.

Art. 4.
W skład Korony wchodzą następujące ziemie: Mazowsze, Wielkopolska, Małopolska, Ruś Czerwona, Kijowszczyzna, Pomorze Gdańskie oraz podlegaj jej Księstwo Pruskie.

Art. 5.
1.Korona jest integralną częścią Rzeczypospolitej Obojga Narodów, wszelkie prawa i postanowienia organów władzy Korony muszą być zgodne z prawem Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
2.Wszelkie sprzeczne prawa Korony z prawem Rzeczypospolitej Obojga Narodów nie posiadają mocy prawnej.

Art. 6.
Stolicą Korony jest Królewskie Miasto Stołeczne Warszawa.

Art. 7.
1.Flagę Korony przedstawiono w Załączniku nr 1.
2.Godło Korony przedstawiono w Załączniku nr 2.ROZDZIAŁ II
Prawa i obowiązki mieszkańców Korony


Art. 8.

Mieszkańcom Korony przysługują wszystkie prawa, wolności i obowiązki wynikające z prawa Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Art. 9.
Mieszkańcy Korony mają również prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej Korony za pomocą interpelacji, na które dany urzędnik publiczny musi odpowiedzieć w ciągu 10 dni.

Art. 10.
Obowiązkiem mieszkańca Korony jest wierność i obrona Korony na jej terytorium, jak i poza jej granicami.

Art. 11.
Każdy, przebywający bądź mieszkający na terytorium Korony ma obowiązek przestrzegać jej prawa.ROZDZIAŁ III
Marszałek Królewski Koronny


Art. 12.

1. Marszałek Królewski Koronny, dalej zwany Marszałkiem powoływany i odwoływany jest przez Króla Polski
2. Marszałek może być odwołany również przez Sejmik Koronny, o ile za odwołaniem opowie się większość 2/3 głosów przy udziale co najmniej połowy członków Sejmiku Koronnego.

Art. 13.
Marszałek:
-zapewnia wykonywanie uchwał Sejmiku Koronnego,
-sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach określonych w niniejszym Statucie,
-dba o rozwój i promocję Korony,
-powołuje i odwołuje zarządców następujących miast: Warszawy, Kijowa oraz Królewca, bądź sam sprawuje ich funkcje,
-udziela informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w Rzeczypospolitej Obojga Narodów mieszkańcom Korony,
-odpowiada przed Królem Polski,
-wydaje postanowienia.

Art. 14.
Marszałkiem może zostać tylko mieszkaniec Korony.ROZDZIAŁ IV
Sejmik Koronny


Art. 15.

1. Członkami Sejmiku Koronnego, dalej zwanego Sejmikiem są wszyscy mieszkańcy Korony oraz Król Polski.
2. Obrady Sejmiku zwołuje wedle swej woli Król Polski lub Marszałek Królewski Koronny.

Art. 16.
1.Obradom Sejmiku przewodniczy Marszałek.
2.W razie gdy Marszałek nie zostanie powołany pieczę nad Sejmikiem przejmuje Król Polski.

Art. 17.
Sejmik ma moc prawodawczą na terenie Korony.

Art. 18.
1.Sejmik uchwala uchwały zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy członków, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
2.Inicjatywę uchwałodawczą posiadają: Król, Marszałek oraz wszyscy członkowie Sejmiku.
3.Jeżeli projekt uchwały zostanie przyjęty, Marszałek przekazuje go Królowi do podpisu.
4.Król może odmówić podpisania uchwały. W tej sytuacji uchwała trafia pod debatę i głosowanie Sejmu Walnego, a do przełamania weta wymagana jest większość 2/3 głosów przy udziale co najmniej połowy liczby Posłów i Senatorów.
5.Jeżeli weto nie zostanie przełamane uchwała nie wchodzi w życie i nie może ona zostać podjęta przez Sejmik i Sejm Walny w ciągu następnych 6-ciu miesięcy.

Art. 19.
Sejmik może uchwalać Instrukcje Poselskie dla swych reprezentantów w Sejmie Walnym, jednakże nie są one dla nich wiążące.

ROZDZIAŁ V
Przepisy końcowe


Art. 20.

Zmiany w Statucie może wprowadzić Sejm Walny w drodze ustawy większością 2/3 głosów przy udziale co najmniej połowy uprawnionych.

Art. 21.
Niniejszy Statut zyskuje moc obowiązywania z chwilą wejście w życie Ustawy Konstytucyjnej Sejmu Walnego Rzeczpospolitej Obojga Narodów z dnia 20, miesiąca grudnia, Roku Pańskiego Dwutysięcznego Dwunastego „Poprawka do Konstytucji Rzeczypospolitej Obojga Narodów z dn. 29 czerwca 2012 roku z późniejszymi zmianami”.

ZAŁĄCZNIK I
Obrazek

ZAŁĄCZNIK II
Obrazek


STATUT WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO

spisany dnia x, miesiąca x, Roku Pańskiego Dwutysięcznego Dwunastego
ROZDZIAŁ I
Wielkie Księstwo Litewskie


Art. 1.

Władza zwierzchnia w Wielkim Księstwie Litewskim, zwanym dalej "Wielkim Księstwem" należy do Wielkiego Księcia Litewskiego i Narodów Wielkiego Księstwa.

Art. 2.
Przez mieszkańca Wielkiego Księstwa rozumie się obywatela Rzeczypospolitej Obojga Narodów, który swą główną siedzibę wyznaczył na terenie Wielkiego Księstwa.

Art. 3.

Przez organy władzy Korony rozumie się: Wielkiego Księcia Litewskiego, Marszałka Królewskiego Litewskiego oraz Sejmik Litewski.

Art. 4.
W skład Wielkiego Księstwa wchodzą następujące ziemie: Wileńszczyzna, Żmudź, Smoleńszczyzna, Ruś Biała oraz podlega mu Księstwo Inflanckie.

Art. 5.
1.Wielkie Księstwo jest integralną częścią Rzeczypospolitej Obojga Narodów, wszelkie prawa i postanowienia organów władzy Wielkiego Księstwa muszą być zgodne z prawem Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
2.Wszelkie sprzeczne prawa Wielkiego Księstwa z prawem Rzeczypospolitej Obojga Narodów nie posiadają mocy prawnej.

Art. 6.
Stolicą Wielkiego Księstwa jest Wielkoksiążęce Miasto Wilno.

Art. 7.
1.Flagę Wielkiego Księstwa przedstawiono w Załączniku nr 1.
2.Godło Wielkiego Księstwa przedstawiono w Załączniku nr 2.ROZDZIAŁ II
Prawa i obowiązki mieszkańców Wielkiego Księstwa


Art. 8.

Mieszkańcom Wielkiego Księstwa przysługują wszystkie prawa, wolności i obowiązki wynikające z prawa Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Art. 9.
Mieszkańcy Wielkiego Księstwa mają również prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej Wielkiego Księstwa za pomocą interpelacji, na które dany urzędnik publiczny musi odpowiedzieć w ciągu 10 dni.

Art. 10.
Obowiązkiem mieszkańca Wielkiego Księstwa jest wierność i obrona Wielkiego Księstwa na jego terytorium, jak i poza jego granicami.

Art. 11.
Każdy, przebywający bądź mieszkający na terytorium Wielkiego Księstwa ma obowiązek przestrzegać jego prawa.ROZDZIAŁ III
Marszałek Królewski Litewski

P
Art. 12.

1.Marszałek Królewski Litewski, dalej zwany Marszałkiem powoływany i odwoływany jest przez Wielkiego Księcia Litewskiego.
2.Marszałek może być odwołany również przez Sejmik Litewski, o ile za odwołaniem opowie się większość 2/3 głosów przy udziale co najmniej połowy członków Sejmiku Litewskiego.

Art. 13.
Marszałek:
-zapewnia wykonywanie uchwał Sejmiku Litewskiego,
-sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach określonych w niniejszym Statucie,
-dba o rozwój i promocję Wielkiego Księstwa,
-powołuje i odwołuje kasztelanów następujących miast: Wilna, Rygi, bądź sam sprawuje ich funkcje,
-udziela informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w Rzeczypospolitej Obojga Narodów mieszkańcom Wielkiego Księstwa,
-odpowiada przed Wielkim Księciem Litewskim,
-wydaje postanowienia.

Art. 14.
Marszałkiem może zostać tylko mieszkaniec Wielkiego Księstwa.ROZDZIAŁ IV
Sejmik Litewski

Art. 15.

1. Członkami Sejmiku Litewskiego, dalej zwanego Sejmikiem są wszyscy mieszkańcy Wielkiego Księstwa oraz Wielki Książę Litewski.
2. Obrady Sejmiku zwołuje wedle swej woli Wielki Książę Litewski lub Marszałek Królewski Litewski.

Art. 16.
1.Obradom Sejmiku przewodniczy Marszałek.
2.W razie gdy Marszałek nie zostanie powołany pieczę nad Sejmikiem przejmuje Wielki Książę Litewski.

Art. 17.
1.Sejmik ma moc prawodawczą na terenie Wielkiego Księstwa.


Art. 18.
1.Sejmik uchwala uchwały zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy członków, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
2.Inicjatywę uchwałodawczą posiadają: Wielki Książę Litewski, Marszałek oraz wszyscy członkowie Sejmiku.
3.Jeżeli projekt uchwały zostanie przyjęty, Marszałek przekazuje go królowi do podpisu.
4.Król może odmówić podpisania uchwały. W tej sytuacji uchwała trafia pod debatę i głosowanie Sejmu Walnego, a do przełamania weta wymagana jest większość 2/3 głosów przy udziale co najmniej połowy liczby Posłów i Senatorów.
5.Jeżeli weto nie zostanie przełamane uchwała nie wchodzi w życie i nie może ona zostać podjęta przez Sejmik i Sejm Walny w ciągu następnych 6-ciu miesięcy.

Art. 19.
Sejmik może uchwalać Instrukcje Poselskie dla swych reprezentantów w Sejmie Walnym, jednakże nie są one dla nich wiążące.ROZDZIAŁ V
Przepisy końcowe


Art. 20.

Zmiany w Statucie może wprowadzić Sejm Walny w drodze ustawy większością 2/3 głosów przy udziale co najmniej połowy uprawnionych.

Art. 21.
Niniejszy Statut zyskuje moc obowiązywania z chwilą wejście w życie Ustawy Konstytucyjnej Sejmu Walnego Rzeczpospolitej Obojga Narodów z dnia 20, miesiąca grudnia, Roku Pańskiego Dwutysięcznego Dwunastego „Poprawka do Konstytucji Rzeczypospolitej Obojga Narodów z dn. 29 czerwca 2012 roku z późniejszymi zmianami”.

ZAŁĄCZNIK I
Obrazek

ZAŁĄCZNIK II
ObrazekProszę Pana Marszałka o otwarcie obrad.
Obrazek

/-/ Marek Paweł Wiktorowicz
Książę UrbinoAvatar użytkownika
 
Posty: 2754
Dołączył(a): 31 sie 2011, 10:44
Medale: 13
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari II (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON I (1) Order Świętego Jerzego I (1)
Order Świętego Jerzego II (1) Order Księcia Włodzimierza II (1) Krzyż Monarchii I (1)
Medal Bene Merentibus (4) (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1)
Gwiazda Mołdawii (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Statuty Korony i Litwy

Postprzez Aleksandra Zamoyska » 30 gru 2012, 00:42

Brakuje tylko owych załączników wskazanych w art. 7. obu statutach. :)
Umiłowana Córa kurlandzkiej ziemi,
Aleksandra Dorota z rodziny Zamoyskich


Mylimieji dukra Kuršo žemės
Dorothy Aleksandras Zamoyska šeimaAvatar użytkownika
 
Posty: 273
Dołączył(a): 23 paź 2012, 10:11
Medale: 2
Order Zasługi RON V (1) Krzyż Zasługi dla Kultury II (1)
Tytuł: - Mieszkaniec
Gadu-Gadu: 45570083

Re: Statuty Korony i Litwy

Postprzez Marek Wiktorowicz » 30 gru 2012, 01:21

Prawda! Zawsze uważa się je za tak oczywiste... Dodam zaraz :)
Obrazek

/-/ Marek Paweł Wiktorowicz
Książę UrbinoAvatar użytkownika
 
Posty: 2754
Dołączył(a): 31 sie 2011, 10:44
Medale: 13
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari II (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON I (1) Order Świętego Jerzego I (1)
Order Świętego Jerzego II (1) Order Księcia Włodzimierza II (1) Krzyż Monarchii I (1)
Medal Bene Merentibus (4) (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1)
Gwiazda Mołdawii (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Statuty Korony i Litwy

Postprzez Emilia Radziwiłłówna » 30 gru 2012, 17:10

Mam tylko małe pytanie. Czy w myśl tych zapisów, wielkim księciem litewskim sprawującym władzę na Litwie jest Jego Miłość, czy tak, jak to drzewiej bywało, te obowiązki przekazane będą następcy tronu?
(-) Jej Książęca Wysokość Emilia Maria Katarzyna Elżbieta apo Zep z domu Radziwiłł, księżna surmeńska i mediolańska etc.,Avatar użytkownika
 
Posty: 124
Dołączył(a): 01 lip 2012, 20:54
Medale: 1
Order Świętego Stanisława (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Statuty Korony i Litwy

Postprzez Marek Wiktorowicz » 30 gru 2012, 18:02

Jego Królewska Mość. On zaś władny jest właściwy zarząd przekazać komukolwiek zechce.
Obrazek

/-/ Marek Paweł Wiktorowicz
Książę UrbinoAvatar użytkownika
 
Posty: 2754
Dołączył(a): 31 sie 2011, 10:44
Medale: 13
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari II (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON I (1) Order Świętego Jerzego I (1)
Order Świętego Jerzego II (1) Order Księcia Włodzimierza II (1) Krzyż Monarchii I (1)
Medal Bene Merentibus (4) (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1)
Gwiazda Mołdawii (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Statuty Korony i Litwy

Postprzez Pius IV » 31 gru 2012, 14:21

Ja mam tylko jedno pytanie.
Dlaczego w artykule:

"Art. 9.
Mieszkańcy Wielkiego Księstwa mają również prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej Wielkiego Księstwa za pomocą interpelacji, na które dany urzędnik publiczny musi odpowiedzieć w ciągu 10. dni."


Widnieje kropka po liczbie "10", skoro nie jest ona liczebnikiem porządkowym osobowym, a zwykłym liczebnikiem :) ? Pozwolę sobie przytoczyć stosowną regułę ze Słownika Języka Polskiego PWN:

"87.6. Po cyfrach arabskich oznaczających liczebniki osobowe porządkowe stawiamy kropki, np. jako 3. (= trzeci) dobiegł do mety ; w 3. (= trzeciej) osobie, po raz 3. (= trzeci). Kropki po liczebniku nie zapisuje się, jeśli z kontekstu jednoznacznie wynika, że użyty został liczebnik porządkowy, np. Mam 11 lat."Innych poprawek póki co chyba nie będę zgłaszał :).
/-/Sanctitas Vestra Pius IV
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.Avatar użytkownika
 
Posty: 1678
Dołączył(a): 06 gru 2010, 15:55
Lokalizacja: Apostolskie Miasto Rotria
Medale: 12
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Order Virtuti Militari II (1) Order Zasługi RON V (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Przyjaźni i Współpracy I (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal Wojska (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Statuty Korony i Litwy

Postprzez Emilia Radziwiłłówna » 31 gru 2012, 16:30

To zapewne tylko drobne niedopatrzenie :)
(-) Jej Książęca Wysokość Emilia Maria Katarzyna Elżbieta apo Zep z domu Radziwiłł, księżna surmeńska i mediolańska etc.,Avatar użytkownika
 
Posty: 124
Dołączył(a): 01 lip 2012, 20:54
Medale: 1
Order Świętego Stanisława (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Statuty Korony i Litwy

Postprzez Karol Radziwiłł » 31 gru 2012, 16:50

Nawet bardzo drobne - chciałoby się rzec. :)
Bo czymże jest jedna kropka na tle 21 artykułów? :D
(-) Karol Radziwiłł
Książę na Oporowie i Niedzicy

Obrazek
Avatar użytkownika
 
Posty: 1136
Dołączył(a): 18 sie 2011, 19:47
Medale: 6
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari III (1)
Order Zasługi RON V (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Tytuł: - Mieszkaniec
Gadu-Gadu: 37427777

Re: Statuty Korony i Litwy

Postprzez Pius IV » 31 gru 2012, 16:52

Macie rację, moje dzieci, jednakże upierdliwość ojca trzeba wybaczyć :).
Zawsze zwracam uwagę nawet na najdrobniejsze szkopuły, stąd też moja interpelacja do księcia Sforzy :).
/-/Sanctitas Vestra Pius IV
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.Avatar użytkownika
 
Posty: 1678
Dołączył(a): 06 gru 2010, 15:55
Lokalizacja: Apostolskie Miasto Rotria
Medale: 12
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Order Virtuti Militari II (1) Order Zasługi RON V (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Przyjaźni i Współpracy I (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal Wojska (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Statuty Korony i Litwy

Postprzez Karol Radziwiłł » 31 gru 2012, 16:59

Upierdliwość? Nie. Raczej dokładność i spostrzegawczość. :)
(-) Karol Radziwiłł
Książę na Oporowie i Niedzicy

Obrazek
Avatar użytkownika
 
Posty: 1136
Dołączył(a): 18 sie 2011, 19:47
Medale: 6
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari III (1)
Order Zasługi RON V (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Tytuł: - Mieszkaniec
Gadu-Gadu: 37427777

Następna strona

kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Archiwum Sejmu Walnego

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości