Projekt ustawy o obywatelstwie

Projekt ustawy o obywatelstwie

Postprzez Karol Radziwiłł » 16 gru 2012, 12:11

Wielmożny Panie Marszałku!
Szanowni Posłowie i Senatorowie!

Przedstawiamy Wam kolejny projekt ustawy, będący niejako kontynuacją poprzedniego. Przede wszystkim wprowadza on obowiązek określenia swego miejsca zamieszkania przez obywateli. Bez tego niemożliwym będzie przeprowadzenie wyborów do Izby Poselskiej, która będzie organem reprezentującym dwie prowincje - Koronę i Litwę. Wnosimy o rozpoczęcie dyskusji.


Ustawa Sejmu Walnego
Rzeczpospolitej Obojga Narodów

z dnia 4 miesiąca stycznia Roku Pańskiego Dwutysięcznego Trzynastego,

spisana za panowania Jego Królewskiego Majestatu Karola Józefa I


„Ustawa o obywatelstwie"


Art. 1.
Ustawa określa tryb i warunki przyznawania oraz odbierania, utraty i zrzeczenia się obywatelstwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów (dalej zwane obywatelstwem).

Art. 2.
Obywatelstwo może uzyskać mieszkaniec, który spełnia wszystkie wymogi określone w niniejszej ustawie i w Konstytucji.

Art. 3.
1. Każdy obywatel zobowiązany jest do określenia swojej głównej siedziby na terenie Korony lub Wielkiego Księstwa Litewskiego.
2. Lokalizacja głównej siedziby na terenie Korony Królestwa Polskiego lub Wielkiego Księstwa Litewskiego wyznacza miejsce zamieszkania obywatela.

Art. 4.
1. Ubiegający się o obywatelstwo musi złożyć wniosek o jego nadanie królowi Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wzór wniosku w załączniku nr 1.
2. Decyzję o przyznaniu obywatelstwa lub odmowie jego przyznania wydaje się w terminie do 7 dni od złożenia wniosku.

Art. 5.
Odebrania obywatelstwa dokonuje król Rzeczpospolitej Obojga Narodów w przypadku:
a) nadużycia przez obywatela norm społecznych lub obyczajowych;
b) opuszczenia przez obywatela Rzeczypospolitej Obojga Narodów na dłużej niż 4 miesiące;
c) objęcia przez obywatela funkcji publicznej państwa obcego, która stoi w sprzeczności z pełnionymi przez niego obowiązkami w Rzeczypospolitej Obojga Narodów; sprzeczność taką na wniosek króla stwierdza Sąd Najwyższy.

Art. 6.
1. Utrata obywatelstwa Rzeczpospolitej Obojga Narodów nastepuje na skutek:
a) ogłoszenia śmierci obywatela przez niego samego;
b) prawomocnego orzeczenia Sądu Najwyzszego;
c) zrzeczenia się obywatelstwa.
2. Zrzeczenie się obywatelstwa następuje poprzez przedstawienie w tej sprawie woli obywatela; jest ono równoznaczne z utratą praw obywatelskich.

Art. 7.
Utrata praw obywatelskich pociąga za sobą utratę praw publicznych i majątkowych przez obywatela. Wszystkie jego dobra ruchome i nieruchome przechodzą na rzecz Skarbu Państwa, chyba że wydał on przed zrzeczeniem się obywatelstwa lub w jego trakcie dyspozycji względem swego majątku w akcie darowizny na rzecz innego obywatela / obywateli Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Art. 8.
Odebranie bądź stwierdzenie utraty obywatelstwa jest równoznaczne z utratą wszelkich tytułów szlacheckich i arystokratycznych, o ile król Rzeczypospolitej Obojga Narodów nie postanowi inaczej.

Art. 9.
Nadanie, odebranie bądź stwierdzenie utraty obywatelstwa zyskuje moc prawną z chwilą wydania Dekretu Królewskiego.

Art. 10.
1.Każdy nowy obywatel ma prawo ubiegać się o jednorazową, bezzwrotną zapomogę w wysokości 1000 DPL, składając odpowiedni wniosek do ministra odpowiedzialnego za finanse. Wzór wniosku w załączniku nr 2.
2.Decyzję o przyznaniu zapomogi lub odmowie jej przyznania wydaje się w terminie do 7 dni od złożenia wniosku.

Art. 11.
1.Traci moc prawną USR/07/26/05/10 Ustawa o Obywatelstwie Rzeczpospolitej Obojga Narodów z dnia 26. maja 2010. roku.
2.Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.Załącznik nr 1.
WNIOSEK O NADANIE OBYWATELSTWA

Ja, niżej podpisany, zwracam się z prośbą do Waszej Królewskiej Mości o przyznanie mojej osobie obywatelstwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jednocześnie przyrzekam dochować wierności Koronie Chrobrego, jak i służyć służyć moją pracą Ojczyźnie i jej mieszkańcom.

- wirtualne imię i nazwisko:
- wirtualne miejsce zamieszkania: (nazwa miejscowości, nazwa prowincji: Korona Królestwa Polskiego / Wielkie Księstwo Litewskie)
- wirtualna narodowość: (zalecane: polska, litewska, ruska, pruska, kurlandzka itd.)
- informacja o posiadaniu obywatelstw państw obcych:
- uzasadnienie:

[Podpis wnioskodawcy]
Załącznik nr 2.
WNIOSEK O ZAPOMOGĘ

Ja, niżej podpisany, zważając na niedawne uzyskanie przeze mnie praw obywatelskich, zwracam się z prośbą do Podskarbiego Wielkiego o przyznanie mojej osobie zapomogi, o której mowa w ustawie o obywatelstwie.

- wirtualne imię i nazwisko:
- cel przeznaczenia zapomogi:

[Podpis wnioskodawcy]

(-) Karol Radziwiłł
Książę na Oporowie i Niedzicy

Obrazek
Avatar użytkownika
 
Posty: 1136
Dołączył(a): 18 sie 2011, 19:47
Medale: 6
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari III (1)
Order Zasługi RON V (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Tytuł: - Mieszkaniec
Gadu-Gadu: 37427777

Re: Projekt ustawy o obywatelstwie

Postprzez Michał apo Zep » 20 gru 2012, 14:20

Przepraszam, czy Pan Marszałek otworzy obrady?
(-) Michał apo Zep
Książę SurmeniiAvatar użytkownika
 
Posty: 902
Dołączył(a): 25 gru 2011, 05:22
Lokalizacja: Warszawa
Medale: 3
Order Virtuti Militari II (1) Krzyż Zasługi dla Kultury I (1) Medal Bene Merentibus (1) (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Projekt ustawy o obywatelstwie

Postprzez Karol Radziwiłł » 23 gru 2012, 12:47

Panie Marszałku?
(-) Karol Radziwiłł
Książę na Oporowie i Niedzicy

Obrazek
Avatar użytkownika
 
Posty: 1136
Dołączył(a): 18 sie 2011, 19:47
Medale: 6
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari III (1)
Order Zasługi RON V (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Tytuł: - Mieszkaniec
Gadu-Gadu: 37427777

Re: Projekt ustawy o obywatelstwie

Postprzez Aleksander Trzaska-Chojnacki » 24 gru 2012, 23:45

Wasza Królewska Mość
Wielmożni Panowie Senatorowie,
Szanowne Panie Posłanki
Szanowni Panowie Posłowie
Bardzo dziękuję Waszej Królewskiej Mości za złożenie i przedstawienie projektu Ustawy o obywatelstwie
Proszę wszystke Panie i Panów Senatorów i Posłów o zapoznanie się z projektem Ustawy
i
rozpoczynam debatę
Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg
Wojewoda Mazowiecki


ObrazekAvatar użytkownika
Hetman Wielki
Hetman Wielki
 
Posty: 1692
Dołączył(a): 12 gru 2010, 12:20
Medale: 15
Order Virtuti Militari II (1) Order Virtuti Militari III (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON IV (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1) Medal Bene Merentibus (1) (1)
Medal za Długoletnią Służbę I (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: Hetman Wielki
Tytuł: 10. Wojski

Re: Projekt ustawy o obywatelstwie

Postprzez Aleksandra Zamoyska » 25 gru 2012, 00:43

Ja mam pytanie odnośnie możliwości zmiany miejsca zamieszkania. Czy coś takiego jest możliwe? Jeżeli tak - według mnie - odpowiedni zapis powinien znaleźć się w ustawie.
Umiłowana Córa kurlandzkiej ziemi,
Aleksandra Dorota z rodziny Zamoyskich


Mylimieji dukra Kuršo žemės
Dorothy Aleksandras Zamoyska šeimaAvatar użytkownika
 
Posty: 273
Dołączył(a): 23 paź 2012, 10:11
Medale: 2
Order Zasługi RON V (1) Krzyż Zasługi dla Kultury II (1)
Tytuł: - Mieszkaniec
Gadu-Gadu: 45570083

Re: Projekt ustawy o obywatelstwie

Postprzez Karol Radziwiłł » 27 gru 2012, 12:52

Słuszna uwaga. Przygotujemy stosowną poprawkę.
(-) Karol Radziwiłł
Książę na Oporowie i Niedzicy

Obrazek
Avatar użytkownika
 
Posty: 1136
Dołączył(a): 18 sie 2011, 19:47
Medale: 6
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari III (1)
Order Zasługi RON V (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Tytuł: - Mieszkaniec
Gadu-Gadu: 37427777

Re: Projekt ustawy o obywatelstwie

Postprzez Michał apo Zep » 27 gru 2012, 15:18

Nie rozumiem zasadności Artykułów 7 i 8. Czy to, że jakiś obywatel postanowi o zrzeczeniu się obywatelstwa (z takich czy innych powodów), a będzie nadal chciał aktywnie działać dla Rzeczypospolitej, ma utracić majątek i tytuły?
(-) Michał apo Zep
Książę SurmeniiAvatar użytkownika
 
Posty: 902
Dołączył(a): 25 gru 2011, 05:22
Lokalizacja: Warszawa
Medale: 3
Order Virtuti Militari II (1) Krzyż Zasługi dla Kultury I (1) Medal Bene Merentibus (1) (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Projekt ustawy o obywatelstwie

Postprzez Marek Wiktorowicz » 27 gru 2012, 17:17

Artykuł 8. zawiera odpowiednią klauzulę - o ile król nie postanowi inaczej. Czemu miałby postanowić inaczej wobec obywatela aktywnie działającego w RON? Artykuł 7. proponuję w istocie przekształcić:

Art. 7.
1. Utrata praw obywatelskich pociąga za sobą utratę praw publicznych i majątkowych przez obywatela za wyjątkiem ust. 2 niniejszego artykułu. Wszystkie jego dobra ruchome i nieruchome przechodzą na rzecz Skarbu Państwa, chyba że wydał on przed zrzeczeniem się obywatelstwa lub w jego trakcie dyspozycji względem swego majątku w akcie darowizny na rzecz innego obywatela / obywateli Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
2. W sytuacji, gdy zrzekający się obywatelstwa zadeklaruje chęć dalszego uczestnictwa w życiu kraju, zachowuje posiadany majątek.
3. Osoba posiadająca majtek nieruchomy na terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów traci go w sytuacji, gdy przez okres 4 miesięcy nie pojawi się na forum Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Fakt ten stwierdza Sąd Najwyższy, który swym postanowieniem dokonuje konfiskaty majątku na rzecz Skarbu Państwa.


Myślę, że to będzie właściwy zapis. Natomiast kwestia zmiany miejsca zamieszkania:

Art. 3.
1. Każdy obywatel zobowiązany jest do określenia swojej głównej siedziby na terenie Korony lub Wielkiego Księstwa Litewskiego.
2. Lokalizacja głównej siedziby na terenie Korony Królestwa Polskiego lub Wielkiego Księstwa Litewskiego wyznacza miejsce zamieszkania obywatela.
3. Obywatel może wystąpić do Sądu Najwyższego z oświadczeniem o zmianie lokalizacji głównej siedziby. W przypadku, gdy posiada on jakąkolwiek nieruchomość, zobowiązany jest posiadać przynajmniej jedną nieruchomość zlokalizowaną w nowym miejscu zamieszkania, tj. w Koronie lub Wielkim Księstwie Litewskim. W pozostałych przypadkach, obowiązek taki nie występuje.
4. Sąd Najwyższy wydaje postanowienie o zatwierdzeniu oświadczenia obywatela bądź odmowie zatwierdzenia z przyczyny niespełnienia wymaganych w ust. 3. warunków.
5. Zmiana lokalizacji głównej siedziby następuje oficjalnie z chwilą zatwierdzenia jej przez Sąd.


Proponuję rozwiązać to w ten sposób :)
Obrazek

/-/ Marek Paweł Wiktorowicz
Książę UrbinoAvatar użytkownika
 
Posty: 2754
Dołączył(a): 31 sie 2011, 10:44
Medale: 13
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari II (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON I (1) Order Świętego Jerzego I (1)
Order Świętego Jerzego II (1) Order Księcia Włodzimierza II (1) Krzyż Monarchii I (1)
Medal Bene Merentibus (4) (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1)
Gwiazda Mołdawii (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Projekt ustawy o obywatelstwie

Postprzez Michał apo Zep » 27 gru 2012, 19:17

Nadal nie rozumiem i nie zgadzam się na taki zapis jaki proponuje mój czcigodny ojciec. Nie można zabierać komukolwiek majątku zdobytego zgodnie z prawem, tylko dlatego że dana osoba jest przez pewien czas nieaktywna. Jedyną ewentualnością dozwalającą na konfiskatę części lub całości majątku, powinno być zadłużenie posiadacza majątku na rzecz Skarbu Państwa lub osoby prywatnej. Wówczas odebranie majątku służyło by pokryciu długów. Rozumiem odebrać obywatelstwo, lecz na konfiskatę majątku się nie zgadzam.
(-) Michał apo Zep
Książę SurmeniiAvatar użytkownika
 
Posty: 902
Dołączył(a): 25 gru 2011, 05:22
Lokalizacja: Warszawa
Medale: 3
Order Virtuti Militari II (1) Krzyż Zasługi dla Kultury I (1) Medal Bene Merentibus (1) (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Projekt ustawy o obywatelstwie

Postprzez Marek Wiktorowicz » 27 gru 2012, 20:22

Cóż więc proponujesz, Synu? Żeby majątki posiadali ludzie, którzy na przykład w Rzeczypospolitej od miesięcy, nawet lat nie działają? Chodzi o konfiskatę majątków zwyczajnie martwych dusz. Po co Podskarbi ma miesiącami, latami wysyłać im należność za płody, których i tak nie pobiorą już nigdy?

Mikroświat innymi się rządzi sprawami niż real.
Obrazek

/-/ Marek Paweł Wiktorowicz
Książę UrbinoAvatar użytkownika
 
Posty: 2754
Dołączył(a): 31 sie 2011, 10:44
Medale: 13
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari II (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON I (1) Order Świętego Jerzego I (1)
Order Świętego Jerzego II (1) Order Księcia Włodzimierza II (1) Krzyż Monarchii I (1)
Medal Bene Merentibus (4) (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1)
Gwiazda Mołdawii (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Następna strona

kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Archiwum Sejmu Walnego

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość