Ustawa o związkach cywilnych

Re: Ustawa o związkach cywilnych

Postprzez Pius IV » 28 sie 2012, 17:46

Kieruję Ustawę z powrotem pod obrady Sejmu Walnego.
Jednocześnie wykreślam rozdział II.
Wnoszę o otworzenie debaty nad projektem.

Ustawa Sejmu Walnego
Rzeczpospolitej Obojga Narodów

z dnia 2, miesiąca sierpnia, Roku Pańskiego Dwutysięcznego Dwunastego,

spisana za panowania Jego Królewskiego Majestatu Franciszka Ferdynanda I


„O związkach cywilnych”.

Art. 1.
Ustawa niniejsza reguluje związki cywilne między dwojgiem obywateli w Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Art. 2.
O szczegółowych stosunkach cywilnych stanowią poniższe artykuły niniejszej ustawy.


Rozdział I [Małżeństwo]

Art. 3.
1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed królem lub sędzią Sądu Najwyższego oświadczenie, że wstępują ze sobą w związek małżeński.

2. Małżeństwo zostaje również zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu Rzeczpospolitej Obojga Narodów i król lub sędzia Sądu Najwyższego następnie sporządzi akt małżeństwa. Gdy zostaną spełnione powyższe przesłanki, małżeństwo uważa się za zawarte w chwili złożenia oświadczenia woli w obecności duchownego.

3. Przed zawarciem związku małżeńskiego, każda ze stron ma prawo po uzgodnieniu z drugą stroną, wnioskować o załączenie do aktu małżeństwa dokumentu rozdzielności majątkowej.
a) Dokument rozdzielności majątkowej, zwany dalej intercyzą, spisuje urzędnik udzielający ślubu państwowego przed wstąpieniem w związek małżeński.
b) Intercyza reguluje niezmiennie kwestię rozdzielności majątkowej stron na warunkach w niej zapisanych.
c) Warunkiem zmiany/rozwiązania dokumentu rozdzielności majątkowej jest obopólna zgoda małżonków oraz obecność urzędnika mającego uprawnienia do zawierania dokumentów intercyzy (król, sędziowie Sądu Najwyższego).

4. Wszystkie warunki, wynikające ze wstąpienia w związek małżeński, mają obowiązek zostać spisane w akcie małżeństwa.

5. Małżeństwo zostaje rozwiązane na mocy prawomocnego wyroku Sądu Najwyższego, poprzedzonego procesem rozwodowym lub śmierci jednej ze stron.

6. Czynności procesu rozwodowego:
a) Złożenie stanowisk prawnych małżonków w postaci oświadczenia z pełnym uzasadnieniem poparcia/negacji wniosku głównego. Do wszczęcia procesu rozwodowego wymagane jest złożenie wniosku przez jednego z małżonków.
b) Przeprowadzenie w razie potrzeby materiału dowodowego na mocy postanowienia sędziowskiego.
c) Rozpoznanie słuszności strony pozywającej.
d) Orzeczenie o rozpadzie związku małżeńskiego z uwzględnieniem (lub bez, jeśli taka wola obu stron) winy strony.

7. Jeśli przed zawarciem związku małżeńskiego strony nie podpisały dokumentu rozdzielności majątkowej, natomiast ich związek uległ rozpadowi potwierdzonemu orzeczeniem Sądu Najwyższego, wspólny majątek stron podlega wycenie przez Podskarbiego Wielkiego, a następnie w częściach równych zostaje przekazany stronom zgodnie z postanowieniem sądu.

8. Jeśli strony posiadają potomków, których wirtualna niepełnoletność została potwierdzona stosownym postanowieniem królewskim, sąd zobowiązany jest do przeprowadzenia procesu, którego wnioskiem końcowym będzie ustalenie opiekuna prawnego dziecka niepełnoletniego.

9. W trakcie śmierci któregokolwiek z małżonków, związek małżeński uznaje się za rozwiązany. Prawo do zarządu majątkiem oraz do wszystkich czynności wynikających ze współżycia związkowego, wraz ze stwierdzeniem zgonu przechodzi na żyjącego współmałżonka, zaś w razie jego braku – na najstarszego potomka pary.

10. Jeśli stwierdzona zostanie śmierć obu małżonków, cały majątek rodzinny oraz wszelkie ruchomości i nieruchomości rodowe przechodzą w równych częściach na zstępnych małżonków pochodzących z małżeństwa, zaś w razie ich braku – na agnacyjną linię pokrewieństwa (począwszy od najstarszego przedstawiciela). W przypadku braku członków agnacyjnej linii rodu, prawo dziedziczenia zyskuje linia kognicyjna, począwszy od najstarszego jej członka. Kiedy ujawniona zostanie okoliczność braku krewnych z obu linii, majątek przechodzi w zarząd Skarbu Państwa.

11. Powyższych przepisów niestosuje się względem rodziny królewskiej i jej członków, jeśli głowa rodu ogłosi stosowne prawo domowe, regulujące powyższe kwestie. W przypadku każdej nieuregulowanej przez prawo domowe kwestii prawnej, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej Ustawy.

Art. 4.
Ustanawia się powyższe zapisy jako jedyną prawidłową i współcześnie obowiązującą w prawie regulację stosunków związków małżeńskich.

Rozdział II. [Przysposobienie]

Art. 5.
1. Przez przysposobienie (adopcję) rozumie się włączenie innego obywatela Rzeczpospolitej Obojga Narodów do danego rodu, poświadczone przed królem lub sędzią Sądu Najwyższego.

2. Przysposobienie nie ma mocy prawnej, jeśli którakolwiek ze stron wstąpiła do niego wbrew własnej woli lub z innych pobudek sprawiających, że będąc wolnej myśli i słowa – nie podjęłaby takowej decyzji.

3. Szczegółowe warunki przysposobienia, w tym warunki dziedziczenia, określa się w stosownym akcie adopcyjnym, poświadczonym w mocy prawnej pieczęcią królewską lub sędziowską.

4. Stanowi się, jakoby przez osobę przysposabiającą mogły zostać przyłączone do rodu wszystkie osoby cywilne, pozostające w równej lub niższej linii pokrewieństwa, tj. bez możliwości przysposobienia rodziców lub dziadków strony.

5. Przysposobienie może zostać wypowiedziane przez stronę przysposabiającą/przysposobioną w obecności króla lub sędziego Sądu Najwyższego. Z chwilą takowej
decyzji, tracą moc wszelkie przywileje pozyskanie z chwilą przysposobienia chyba, że strony obopólnie postanowią inaczej.

Art. 6.
Ustanawia się powyższe zapisy jako jedyną prawidłową i współcześnie obowiązującą w prawie regulację procedur adopcyjnych.

Rozdział III. [Przepisy uwspólniające]
Art. 7.
1. Król lub sędzia Sądu Najwyższego mają prawo odmowy względem wniosku o zatwierdzenie związku małżeńskiego lub adopcji, uzasadniając swoją decyzję i działając z pobudek nie innych, niż szkodliwość społeczna wynikająca z przysposobienia.

2. Zgodnie z obowiązującą Konstytucją Rzeczpospolitej Obojga Narodów od decyzji sędziego Sądu Najwyższego przysługuje możliwość apelacji bezpośrednio do króla. Decyzja królewska jest ostateczną i wiążącą w kwestii.

Art. 8.
Tracą moc wszystkie przepisy pozostające w sprzeczności z niniejszą Ustawą.

Art. 9.
1. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.Radźcie, Mości Panowie!
/-/Sanctitas Vestra Pius IV
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.Avatar użytkownika
 
Posty: 1678
Dołączył(a): 06 gru 2010, 14:55
Lokalizacja: Apostolskie Miasto Rotria
Medale: 12
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Order Virtuti Militari II (1) Order Zasługi RON V (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Przyjaźni i Współpracy I (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal Wojska (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Ustawa o związkach cywilnych

Postprzez Aleksander Trzaska-Chojnacki » 31 sie 2012, 19:28

Wasza Królewska Mość
Wielmożni Panowie Senatorowie,
Szanowni Panowie Posłowie
Bardzo dziękuję Waszej Królewskiej Mości za złożenie i przedstawienie nowego projektu Ustawy o związkach cywilnych
Prosze o wszystkich Panów Senatorów i Posłów o zapoznanie się z projektem Ustawy
i
rozpoczynam debatę
Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg


ObrazekAvatar użytkownika
Hetman Polny Litewski
Hetman Polny Litewski
 
Posty: 2058
Dołączył(a): 12 gru 2010, 11:20
Medale: 17
Order Virtuti Militari II (1) Order Virtuti Militari III (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON IV (1) Order Zasługi RON V (1)
Order Świętego Jerzego II (1) Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1)
Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: Hetman Wielki
Tytuł: 10. Wojski

Re: Ustawa o związkach cywilnych

Postprzez Pius IV » 01 wrz 2012, 23:41

Skoro nikt nie zgłasza sprzeciwu, proszę o otwarcie głosowania ;) .
/-/Sanctitas Vestra Pius IV
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.Avatar użytkownika
 
Posty: 1678
Dołączył(a): 06 gru 2010, 14:55
Lokalizacja: Apostolskie Miasto Rotria
Medale: 12
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Order Virtuti Militari II (1) Order Zasługi RON V (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Przyjaźni i Współpracy I (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal Wojska (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Ustawa o związkach cywilnych

Postprzez Henryk Horoch » 02 wrz 2012, 11:00

Ustawę popieram. Jedyną prośbę jaką przedkładam, to wykreślenie z treści art 7 p1, słowa partnerskiego. :)
(-) gen. płk. Henryk książę HorochAvatar użytkownika
Hetman Wielki
Hetman Wielki
 
Posty: 2325
Dołączył(a): 02 gru 2010, 16:03
Medale: 11
Order Orła Białego (1) Order Virtuti Militari II (1) Order Virtuti Militari III (1)
Order Zasługi RON IV (1) Order Zasługi RON V (1) Krzyż Monarchii I (1)
Krzyż Monarchii II (1) Medal Wojska (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1)
Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Ustawa o związkach cywilnych

Postprzez Aleksander Trzaska-Chojnacki » 02 wrz 2012, 19:37

Popieram wniosek Hetmana Wielkiego
Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg


ObrazekAvatar użytkownika
Hetman Polny Litewski
Hetman Polny Litewski
 
Posty: 2058
Dołączył(a): 12 gru 2010, 11:20
Medale: 17
Order Virtuti Militari II (1) Order Virtuti Militari III (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON IV (1) Order Zasługi RON V (1)
Order Świętego Jerzego II (1) Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1)
Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: Hetman Wielki
Tytuł: 10. Wojski

Re: Ustawa o związkach cywilnych

Postprzez Pius IV » 02 wrz 2012, 22:10

Poprawka naniesiona :) .
Mości Marszałku, zarządźcie głosowanie :) !
/-/Sanctitas Vestra Pius IV
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.Avatar użytkownika
 
Posty: 1678
Dołączył(a): 06 gru 2010, 14:55
Lokalizacja: Apostolskie Miasto Rotria
Medale: 12
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Order Virtuti Militari II (1) Order Zasługi RON V (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Przyjaźni i Współpracy I (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal Wojska (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Ustawa o związkach cywilnych

Postprzez Aleksander Trzaska-Chojnacki » 03 wrz 2012, 17:33

Wasza Królewska Mość
Wielmożni Panowie Senatorowie
Wielmożni Panowie Posłowie

Rozpoczynam głosowanie nad Ustawą o związkach cywilnych
Kto z Wielmoznych Panów Seatorów i Posłów jest :
ZA
PRZECIW
STRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU

głosowanie trwa do 4 września 2012 do godz 12,00
Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg


ObrazekAvatar użytkownika
Hetman Polny Litewski
Hetman Polny Litewski
 
Posty: 2058
Dołączył(a): 12 gru 2010, 11:20
Medale: 17
Order Virtuti Militari II (1) Order Virtuti Militari III (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON IV (1) Order Zasługi RON V (1)
Order Świętego Jerzego II (1) Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1)
Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: Hetman Wielki
Tytuł: 10. Wojski

Re: Ustawa o związkach cywilnych

Postprzez Karol Radziwiłł » 03 wrz 2012, 18:13

ZA
(-) Karol Radziwiłł
Książę na Oporowie i Niedzicy

Obrazek
Avatar użytkownika
 
Posty: 1136
Dołączył(a): 18 sie 2011, 18:47
Medale: 6
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari III (1)
Order Zasługi RON V (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Tytuł: - Mieszkaniec
Gadu-Gadu: 37427777

Re: Ustawa o związkach cywilnych

Postprzez Marek Wiktorowicz » 03 wrz 2012, 18:53

ZA
Obrazek

/-/ Marek Paweł Wiktorowicz
Książę UrbinoAvatar użytkownika
 
Posty: 2754
Dołączył(a): 31 sie 2011, 09:44
Medale: 13
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari II (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON I (1) Order Świętego Jerzego I (1)
Order Świętego Jerzego II (1) Order Księcia Włodzimierza II (1) Krzyż Monarchii I (1)
Medal Bene Merentibus (4) (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1)
Gwiazda Mołdawii (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Ustawa o związkach cywilnych

Postprzez Pius IV » 03 wrz 2012, 19:06

Za...
A może przeciw xd.
To może jednak za?
No dobra, niech stracę :D :D .

ZA
/-/Sanctitas Vestra Pius IV
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.Avatar użytkownika
 
Posty: 1678
Dołączył(a): 06 gru 2010, 14:55
Lokalizacja: Apostolskie Miasto Rotria
Medale: 12
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Order Virtuti Militari II (1) Order Zasługi RON V (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Przyjaźni i Współpracy I (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal Wojska (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Poprzednia stronaNastępna strona

kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Archiwum Sejmu Walnego

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość