Ustawa o związkach cywilnych

Ustawa o związkach cywilnych

Postprzez Pius IV » 03 sie 2012, 16:04

Wysoka Izbo,
Dostojni Senatorowie,
Sławetni Posłowie!


Nadszedł czas na uchwalenie jednej z najważniejszych i najbardziej kontrowersyjnych Ustaw. Proszę Was, żebyście głosząc swoją opinię na jej temat bazowali jedynie na myśli o dobru naszej Ojczyzny. Ustawa jest dość nowoczesna, jednakowoż zgodna z Konstytucją i popierająca jej zapisy.


Mości Marszałku,
Wysoka Izbo,

wnoszę pod debatę projekt "Ustawy o związkach cywilnych".
Ustawa Sejmu Walnego
Rzeczpospolitej Obojga Narodów

z dnia 2, miesiąca sierpnia, Roku Pańskiego Dwutysięcznego Dwunastego,

spisana za panowania Jego Królewskiego Majestatu Franciszka Ferdynanda I


„O związkach cywilnych”.

Art. 1.
Ustawa niniejsza reguluje związki cywilne między dwojgiem obywateli w Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Art. 2.
O szczegółowych stosunkach cywilnych stanowią poniższe artykuły niniejszej ustawy.


Rozdział I [Małżeństwo]

Art. 3.
1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed królem lub sędzią Sądu Najwyższego oświadczenie, że wstępują ze sobą w związek małżeński.

2. Małżeństwo zostaje również zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu Rzeczpospolitej Obojga Narodów i król lub sędzia Sądu Najwyższego następnie sporządzi akt małżeństwa. Gdy zostaną spełnione powyższe przesłanki, małżeństwo uważa się za zawarte w chwili złożenia oświadczenia woli w obecności duchownego.

3. Przed zawarciem związku małżeńskiego, każda ze stron ma prawo po uzgodnieniu z drugą stroną, wnioskować o załączenie do aktu małżeństwa dokumentu rozdzielności majątkowej.
a) Dokument rozdzielności majątkowej, zwany dalej intercyzą, spisuje urzędnik udzielający ślubu państwowego przed wstąpieniem w związek małżeński.
b) Intercyza reguluje niezmiennie kwestię rozdzielności majątkowej stron na warunkach w niej zapisanych.
c) Warunkiem zmiany/rozwiązania dokumentu rozdzielności majątkowej jest obopólna zgoda małżonków oraz obecność urzędnika mającego uprawnienia do zawierania dokumentów intercyzy (król, sędziowie Sądu Najwyższego).

4. Wszystkie warunki, wynikające ze wstąpienia w związek małżeński, mają obowiązek zostać spisane w akcie małżeństwa.

5. Małżeństwo zostaje rozwiązane na mocy prawomocnego wyroku Sądu Najwyższego, poprzedzonego procesem rozwodowym lub śmierci jednej ze stron.

6. Czynności procesu rozwodowego:
a) Złożenie stanowisk prawnych małżonków w postaci oświadczenia z pełnym uzasadnieniem poparcia/negacji wniosku głównego. Do wszczęcia procesu rozwodowego wymagane jest złożenie wniosku przez jednego z małżonków.
b) Przeprowadzenie w razie potrzeby materiału dowodowego na mocy postanowienia sędziowskiego.
c) Rozpoznanie słuszności strony pozywającej.
d) Orzeczenie o rozpadzie związku małżeńskiego z uwzględnieniem (lub bez, jeśli taka wola obu stron) winy strony.

7. Jeśli przed zawarciem związku małżeńskiego strony nie podpisały dokumentu rozdzielności majątkowej, natomiast ich związek uległ rozpadowi potwierdzonemu orzeczeniem Sądu Najwyższego, wspólny majątek stron podlega wycenie przez Podskarbiego Wielkiego, a następnie w częściach równych zostaje przekazany stronom zgodnie z postanowieniem sądu.

8. Jeśli strony posiadają potomków, których wirtualna niepełnoletność została potwierdzona stosownym postanowieniem królewskim, sąd zobowiązany jest do przeprowadzenia procesu, którego wnioskiem końcowym będzie ustalenie opiekuna prawnego dziecka niepełnoletniego.

9. W trakcie śmierci któregokolwiek z małżonków, związek małżeński uznaje się za rozwiązany. Prawo do zarządu majątkiem oraz do wszystkich czynności wynikających ze współżycia związkowego, wraz ze stwierdzeniem zgonu przechodzi na żyjącego współmałżonka, zaś w razie jego braku – na najstarszego potomka pary.

10. Jeśli stwierdzona zostanie śmierć obu małżonków, cały majątek rodzinny oraz wszelkie ruchomości i nieruchomości rodowe przechodzą w równych częściach na zstępnych małżonków pochodzących z małżeństwa, zaś w razie ich braku – na agnacyjną linię pokrewieństwa (począwszy od najstarszego przedstawiciela). W przypadku braku członków agnacyjnej linii rodu, prawo dziedziczenia zyskuje linia kognicyjna, począwszy od najstarszego jej członka. Kiedy ujawniona zostanie okoliczność braku krewnych z obu linii, majątek przechodzi w zarząd Skarbu Państwa.

11. Powyższych przepisów niestosuje się względem rodziny królewskiej i jej członków, jeśli głowa rodu ogłosi stosowne prawo domowe, regulujące powyższe kwestie. W przypadku każdej nieuregulowanej przez prawo domowe kwestii prawnej, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej Ustawy.

Art. 4.
Ustanawia się powyższe zapisy jako jedyną prawidłową i współcześnie obowiązującą w prawie regulację stosunków związków małżeńskich.

Rozdział II. [Związek partnerski]

Art. 5.
1. Przez związek partnerski rozumie się wspólny stan cywilny pełnoprawnych obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów, zarezerwowany tylko dla osób tej samej płci.

2. Związek partnerski zostaje zawarty, gdy strony tej samej płci, jednocześnie obecni złożą przed królem lub sędzią Sądu Najwyższego oświadczenie, że wstępują ze sobą w związek partnerski.

3. Przed zawarciem związku partnerskiego, każda ze stron ma prawo - po uzgodnieniu z drugą stroną - wnioskować o załączenie do aktu poświadczającego stan cywilny pary - dokumentu rozdzielności majątkowej.

4. Dokument rozdzielności majątkowej, zwany dalej intercyzą, spisuje urzędnik legalizujący związek partnerski przed notarialnie poświadczonym zalegalizowaniem związku.

5. Intercyza reguluje niezmiennie kwestię rozdzielności majątkowej stron na warunkach w niej zapisanych.

6. Warunkiem zmiany/rozwiązania dokumentu rozdzielności majątkowej jest obopólna zgoda partnerska oraz obecność urzędnika mającego uprawnienia do zawierania dokumentów-intercyz (król, sędziowie Sądu Najwyższego).

7. Wszystkie warunki, wynikające ze wstąpienia w związek partnerski, mają obowiązek zostać spisane w akcie poświadczającym stan cywilny pary.

8. Związek partnerski zostaje rozwiązany na mocy prawomocnego wyroku Sądu Najwyższego, poprzedzonego procesem rozwiązującym (delegalizującym).

9. Czynności procesu delegalizującego:
a) Złożenie stanowisk prawnych strony partnerskie w postaci oświadczenia z pełnym uzasadnieniem poparcia/negacji wniosku głównego. Do wszczęcia procesu delegalizacyjnego wymagane jest złożenie wniosku przez jednego z partnerów związkowych.
b) Przeprowadzenie w razie potrzeby materiału dowodowego na mocy postanowienia sędziowskiego.
c) Rozpoznanie słuszności strony pozywającej.
d) Orzeczenie o rozpadzie związku partnerskiego (rozwiązanie) z uwzględnieniem (lub bez, jeśli taka wola obu stron) winy strony.

10. Jeśli przed zawarciem związku partnerskiego strony nie podpisały dokumentu rozdzielności majątkowej, natomiast ich związek uległ rozpadowi potwierdzonemu orzeczeniem Sądu Najwyższego, wspólny majątek stron podlega wycenie przez Podskarbiego Wielkiego, a następnie w równych częściach zostaje przekazany stronom zgodnie z postanowieniem sądu.

11. Strony związku partnerskiego nie posiadają możliwości wirtualnego przysposobienia/ustanowienia potomstwa chyba, że hierarchicznie wyższy akt prawa wewnętrznego postanowi inaczej.

12. W trakcie śmierci któregokolwiek z członków związku, związek partnerski uznaje się za rozwiązany. Prawo do zarządu majątkiem oraz do wszystkich czynności wynikających ze współżycia związkowego, wraz ze stwierdzeniem zgonu przez Sąd Najwyższy przechodzi na żyjącego członka związku partnerskiego.

13. Jeśli stwierdzona zostanie śmierć obu członków związku partnerskiego, cały majątek oraz wszelkie ruchomości i nieruchomości rodowe przechodzą w równych częściach na najbliższych krewnych pary w równych ilościach, zaś w przypadku ich braku – na krewnych linii dalszego pokrewieństwa. W przypadku braku jakichkolwiek krewnych, majątek rodzinny przechodzi na własność Skarbu Państwa.

Art. 6.
Ustanawia się powyższe zapisy jako jedyną prawidłową i współcześnie obowiązującą w prawie regulację stosunków związków partnerskich.


Rozdział III. [Przysposobienie]

Art. 7.
1. Przez przysposobienie (adopcję) rozumie się włączenie innego obywatela Rzeczpospolitej Obojga Narodów do danego rodu, poświadczone przed królem lub sędzią Sądu Najwyższego.

2. Przysposobienie nie ma mocy prawnej, jeśli którakolwiek ze stron wstąpiła do niego wbrew własnej woli lub z innych pobudek sprawiających, że będąc wolnej myśli i słowa – nie podjęłaby takowej decyzji.

3. Szczegółowe warunki przysposobienia, w tym warunki dziedziczenia, określa się w stosownym akcie adopcyjnym, poświadczonym w mocy prawnej pieczęcią królewską lub sędziowską.

4. Stanowi się, jakoby przez osobę przysposabiającą mogły zostać przyłączone do rodu wszystkie osoby cywilne, pozostające w równej lub niższej linii pokrewieństwa, tj. bez możliwości przysposobienia rodziców lub dziadków strony.

5. Przysposobienie może zostać wypowiedziane przez stronę przysposabiającą/przysposobioną w obecności króla lub sędziego Sądu Najwyższego. Z chwilą takowej
decyzji, tracą moc wszelkie przywileje pozyskanie z chwilą przysposobienia chyba, że strony obopólnie postanowią inaczej.

Art. 8.
Ustanawia się powyższe zapisy jako jedyną prawidłową i współcześnie obowiązującą w prawie regulację procedur adopcyjnych.

Rozdział IV. [Przepisy uwspólniające]
Art. 9.
1. Król lub sędzia Sądu Najwyższego mają prawo odmowy względem wniosku o zatwierdzenie związku małżeńskiego, partnerskiego lub adopcji, uzasadniając swoją decyzję i działając z pobudek nie innych, niż szkodliwość społeczna wynikająca z przysposobienia.

2. Zgodnie z obowiązującą Konstytucją Rzeczpospolitej Obojga Narodów od decyzji sędziego Sądu Najwyższego przysługuje możliwość apelacji bezpośrednio do króla. Decyzja królewska jest ostateczną i wiążącą w kwestii.

Art. 10.
Tracą moc wszystkie przepisy pozostające w sprzeczności z niniejszą Ustawą.

Art. 11.
1. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.Radźcie, Mości Panowie!Ustawy o związkach cywilnych
/-/Sanctitas Vestra Pius IV
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.Avatar użytkownika
 
Posty: 1678
Dołączył(a): 06 gru 2010, 14:55
Lokalizacja: Apostolskie Miasto Rotria
Medale: 12
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Order Virtuti Militari II (1) Order Zasługi RON V (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Przyjaźni i Współpracy I (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal Wojska (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Ustawa o związkach cywilnych

Postprzez Emilia Radziwiłłówna » 05 sie 2012, 13:35

Ekmm... i Mości Panno! :D

Moje pytanie kieruję do Waszej Królewskiej Mości i jest jedno, a zasadnicze. Czy musimy regulować ustawą związku między ludźmi? Nie zamieniajmy się w kraj biurokacji. Czemu taka ustawa ma służyć?
(-) Jej Książęca Wysokość Emilia Maria Katarzyna Elżbieta apo Zep z domu Radziwiłł, księżna surmeńska i mediolańska etc.,Avatar użytkownika
 
Posty: 124
Dołączył(a): 01 lip 2012, 19:54
Medale: 1
Order Świętego Stanisława (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Ustawa o związkach cywilnych

Postprzez Pius IV » 05 sie 2012, 22:53

Regulacjom, których obecnie nie ma.
W prawie Rzeczpospolitej Obojga Narodów nie istnieje pojęcie małżeństwa i związku partnerskiego a także adopcji. RON jest państwem prawa i podstawowe korelacje międzyludzkie muszą mieć odzwierciedlenie w prawie :) . No chyba że chcemy, żeby w naszym kraju nie uznawano żadnych związków i adopcji - bo stricte obecnie tak obecnie powinno być. Ta Ustawa jest zalążkiem podstaw praca cywilnego w naszym kraju. Obecnie terminologia związana z prawem cywilnym w RON również nie istnieje :) .
/-/Sanctitas Vestra Pius IV
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.Avatar użytkownika
 
Posty: 1678
Dołączył(a): 06 gru 2010, 14:55
Lokalizacja: Apostolskie Miasto Rotria
Medale: 12
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Order Virtuti Militari II (1) Order Zasługi RON V (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Przyjaźni i Współpracy I (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal Wojska (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Ustawa o związkach cywilnych

Postprzez Aleksander Trzaska-Chojnacki » 06 sie 2012, 14:25

Wasza Królewska Mość
Wielmożni Panowie Senatorowie,
Szanowni Panowie Posłowie
Bardzo dziękuję Waszej Królewskiej Mości za złożenie i przedstawienie projektu Ustawy o związkach partnerskich
Prosze o wszystkich Panów Senatorów i Posłów o zapoznanie się z projektem Ustawy
i
rozpoczynam debatę
Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg


ObrazekAvatar użytkownika
Hetman Polny Litewski
Hetman Polny Litewski
 
Posty: 2062
Dołączył(a): 12 gru 2010, 11:20
Medale: 17
Order Virtuti Militari II (1) Order Virtuti Militari III (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON IV (1) Order Zasługi RON V (1)
Order Świętego Jerzego II (1) Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1)
Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: Hetman Wielki
Tytuł: 10. Wojski

Re: Ustawa o związkach cywilnych

Postprzez Aleksander Trzaska-Chojnacki » 06 sie 2012, 14:28

Wasza Królewska Mość
Wielmożni Panowie Senatorowie,
Szanowni Panowie Posłowie
Pozwolę sobie zabrać głos w sprawie związków partnerskich
Jestem wierzącym i praktykujacym katolikiem i stanowczo sprzeciwiam się związkom partnerskim. Nasi pradziadowie w grobach się przewracając słysząc o czymś takim.
Bez urazy Wasza Królewska Mosć, ale mam nadzieję że ta Ustawa nie przejdzie
Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg


ObrazekAvatar użytkownika
Hetman Polny Litewski
Hetman Polny Litewski
 
Posty: 2062
Dołączył(a): 12 gru 2010, 11:20
Medale: 17
Order Virtuti Militari II (1) Order Virtuti Militari III (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON IV (1) Order Zasługi RON V (1)
Order Świętego Jerzego II (1) Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1)
Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: Hetman Wielki
Tytuł: 10. Wojski

Re: Ustawa o związkach cywilnych

Postprzez Marek Wiktorowicz » 06 sie 2012, 14:55

A ja mam nadzieję, że przejdzie. Szlachetny Panie Aleksandrze, bez urazy, ale nasi pradziadowie jakby usłyszeli, że odwiedzamy meczet i jemy z muzułmanami przy jednym stole, też by się przewracali w grobach. A przecież nietolerancja na tle wiary odchodzi z wolna do lamusa w cywilizowanym świecie.

Wystarczy poprawić numerację i będzie ok :D
Obrazek

/-/ Marek Paweł Wiktorowicz
Książę UrbinoAvatar użytkownika
 
Posty: 2754
Dołączył(a): 31 sie 2011, 09:44
Medale: 13
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari II (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON I (1) Order Świętego Jerzego I (1)
Order Świętego Jerzego II (1) Order Księcia Włodzimierza II (1) Krzyż Monarchii I (1)
Medal Bene Merentibus (4) (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1)
Gwiazda Mołdawii (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Ustawa o związkach cywilnych

Postprzez Pius IV » 07 sie 2012, 10:35

Panie Chojnacki,
my również jesteśmy wierzącymi ludźmi.
Proszę zobaczyć, w ilu krajach konkordatowych realnej Stolicy Apostolskiej istnieje pojęcie związku partnerskiego. Czy zatem Wieczne Miasto robi jakiekolwiek problemy? Wypowiada konkordaty lub cokolwiek innego? No właśnie... Poza tym, Kodeks Prawa Kanonicznego stanowi o przychylności Kościoła względem osób homoseksualnych i nakazuje otoczenie ich szczególną opieką. Wiem, że Watykan nie akceptuje póki co pojęcia związku osób homoseksualnych, jednakże miejmy na uwadze fakt, że Kodeks Prawa Kanonicznego normujący ową kwestię powstał ponad 500 lat temu, kiedy za zamordowanie psa sąsiada groziła ekskomunika, a w najlepszym wypadku - święta inkwizycja.

Poza tym, rdz. II, art. 9 Konstytucji Rzeczpospolitej Obojga Narodów wymienia rozmaite prawa i wolności przysługujące obywatelom Rzeczpospolitej. Wśród nich czytamy również o prawach do zrzeszania, wolności poglądu, sumienia i myśli. Nie odbierajmy tego prawa innym. Żeby było śmieszniej, już na początku - w pierwszym rozdziale, artykule pierwszym, punkcie drugim czytamy " Rzeczpospolita (...) jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli, które za naczelne wartości przyjmuje urzeczywistnienie zasad sprawiedliwości społecznej oraz ochronę wolności i godności osoby ludzkiej."

Dziękuję.
/-/Sanctitas Vestra Pius IV
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.Avatar użytkownika
 
Posty: 1678
Dołączył(a): 06 gru 2010, 14:55
Lokalizacja: Apostolskie Miasto Rotria
Medale: 12
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Order Virtuti Militari II (1) Order Zasługi RON V (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Przyjaźni i Współpracy I (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal Wojska (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Ustawa o związkach cywilnych

Postprzez Henryk Horoch » 07 sie 2012, 11:42

Rzeczpospolita pod względem wiary była najbardziej tolerancyjnym krajem Europy, mimo to stanowiła ostoję chrześcijaństwa i nadal jest krajem chrześcijańskim mimo, iż niektórzy robią wszystko by to zmienić. W XVII czy nawet XVIII wieku związki partnerskie może i były, ale nikt z tym się nie afiszował, jak dziś. Takie stosunki między ludźmi tej samej płci były nie do zaakceptowania tak przez kościół jak i przez społeczeństwo. Dziś mimo ostrych sprzeciwów społeczności w wielu państwach próbuje się zalegalizować takie związki. Pewne środowiska (głównie zainteresowani) twierdzą że to normalne zjawisko że dwie kobiety lub dwóch mężczyzn może tworzyć rodzinę (związek partnerski). Mało tego, powinno mieć prawo do posiania i wychowywania dzieci.
Pozwolę sobie na inne zdanie w tej kwestii. Jeśli ktoś lubi "migdalić" drugiego faceta, proszę bardzo, niech robi to u siebie w domu. Nie muszą tego tryumfalnie okazywać na ulicy. Kobieta, swojej partnerce dziecka nie zrobi, więc jakie mają prawo do posiadania dzieci. Domaganie się praw które posiada naturalna rodzina jest próbą burzenia porządku społecznego. Idąc dalej za chwilę uznamy, iż sodomia to również nie jest choroba. Może komuś przyjdzie do głowy za parę lat zalegalizować swój związek z krowa lub koniem.

Stanowczo jestem przeciwny uznawaniu związków partnerskich tak w realu jak i w XVII ~ XVIII wiecznej Rzeczpospolitej za jaką uważamy nasz kraj.
Składam wniosek o wyłączenie z ustawy rozdziału II w całości.
(-) gen. płk. Henryk książę HorochAvatar użytkownika
Hetman Wielki
Hetman Wielki
 
Posty: 2325
Dołączył(a): 02 gru 2010, 16:03
Medale: 11
Order Orła Białego (1) Order Virtuti Militari II (1) Order Virtuti Militari III (1)
Order Zasługi RON IV (1) Order Zasługi RON V (1) Krzyż Monarchii I (1)
Krzyż Monarchii II (1) Medal Wojska (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1)
Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Ustawa o związkach cywilnych

Postprzez Pius IV » 07 sie 2012, 12:17

Wasza Książęca Mość,
jestem zbulwersowany takową grubiańską wypowiedzią. Takim postulatem (niesłusznym) mógł Pan urazić czyjąś godność, proszę o tym pamiętać. Poza tym, proszę dokładnie przeczytać ów rozdział. To, że związek uznaje się za zgodny z prawem nie oznacza, że otrzymuje on prerogatywy zarezerwowane tylko i wyłącznie dla małżeństwa, jak adopcja dzieci. Wysoka Izba uchwaliła Konstytucję, w której zawarto prawo o wolności słowa, myśli i wyznania. Nie ustanowiono również w niej religii państwowej - nie każdy ma obowiązek podporządkowywania się przykazom kościoła. Jeśli Ustawa Zasadnicza nakazuje uszanowanie wolności i swobody życia ludzkiego, a także przykazuje tolerancję w wierze i orientacji, to jakim prawem tego zabraniamy, żądając wykreślenia części przepisów? W takim razie, powinniśmy zmienić Konstytucję na taką, która nie nakazuje być tolerancyjną i nie stanowi o szanowaniu innych. Ja nie mówię, że należy afiszować się z taką prawną możliwością przed całym światem, jednakże Rzeczpospolita jest państwem prawa i powinna ją mieć. Skoro Konstytucja przykazuje szanować, to uszanujmy. Nikt nie ma prawa tego zabronić. Nie musimy manifestować tego nie wiadomo jak wyraźnie, jednakże uważam, że taka opcja powinna być dostępna, gdyby ktokolwiek kiedykolwiek się o nią upomniał. Dobrze, że u nas są ludzie głębokiej wiary, czynu i honoru. Jednakże musimy pamiętać, że kiedyś za kilka miesięcy może zdarzyć się coś innego. Poza tym, nikt nie będzie mógł nam zarzucić nietolerancji czy dyskryminacji. Nie musimy stawać tego na polityczne piedestały, ale taki zapis będzie "na wszelki wypadek".

Sprzeciw wobec wniosku senatora Horocha.
/-/Sanctitas Vestra Pius IV
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.Avatar użytkownika
 
Posty: 1678
Dołączył(a): 06 gru 2010, 14:55
Lokalizacja: Apostolskie Miasto Rotria
Medale: 12
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Order Virtuti Militari II (1) Order Zasługi RON V (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Przyjaźni i Współpracy I (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal Wojska (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Ustawa o związkach cywilnych

Postprzez Aleksander Trzaska-Chojnacki » 07 sie 2012, 14:47

Wasza Królewska Mość
Wysoka Izbo
W konstytucji RON - tak jak oświadczył Jego Królewska Mość jest napisane

" rdz. II, art. 9 Konstytucji Rzeczpospolitej Obojga Narodów wymienia rozmaite prawa i wolności przysługujące obywatelom Rzeczpospolitej. Wśród nich czytamy również o prawach do zrzeszania, wolności poglądu, sumienia i myśli. "

Wasza Królewska Mość proszę mi powiedzieć gdzie jest napisale o orientacji

Proszę wybaczyć ale popieram wniosek Wielmożnego Pana Hetmana.
Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg


ObrazekAvatar użytkownika
Hetman Polny Litewski
Hetman Polny Litewski
 
Posty: 2062
Dołączył(a): 12 gru 2010, 11:20
Medale: 17
Order Virtuti Militari II (1) Order Virtuti Militari III (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON IV (1) Order Zasługi RON V (1)
Order Świętego Jerzego II (1) Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1)
Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: Hetman Wielki
Tytuł: 10. Wojski

Następna strona

kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Archiwum Sejmu Walnego

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość